Home

Fedweb verlof

Dit verlof wordt niet verminderd wanneer je het opneemt terwijl je deeltijds werkt. Je kunt het omstandigheidsverlof splitsen en je kunt het eventueel opnemen in een andere periode dan die van de gebeurtenis zelf. Er moet wel een verband bestaan tussen de gebeurtenis en het ogenblik waarop je het verlof opneemt Moederschapsverlof. Dit verlof is van toepassing op. contractuelen. mandaathouders. stagiairs. statutairen. Als vrouwelijk personeelslid heb je recht op verlof vóór en na de geboorte van je kind. Het bedraagt maximaal 15 weken, bij een meervoudige geboorte 19 weken. Een deel van dit verlof is wettelijk verplicht, de rest niet, maar het is wel. Het verlof wordt toegekend voor een periode van maximum twee jaar en kan telkens met maximum 2 jaar worden hernieuwd. Er bestaat geen limiet, behalve voor het verlof voor opdracht bij een instelling zonder overheidskarakter in het kader van de Europese programma's Phare, Tacis of Meda. In dit geval werd zes jaar als maximumtotaal vastgesteld Dit verlof is van toepassing op contractuelen mandaathouders stagiairs statutairen. Er zijn 2 vormen van verlof waarnaar verwezen wordt met de term ouderschapsverlof: Een onbezoldigd verlof zonder invloed op het jaarlijks vakantieverlof, waarover je meer info vindt op deze pagina De loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, met een premie van de RVA en vermindering va

Uitzonderlijk verlof wegens overmacht. Dit verlof is van toepassing op. mandaathouders. stagiairs. statutairen. Je krijgt een verlof van maximum vier werkdagen per kalenderjaar wegens overmacht te wijten aan de ziekte of een ongeval van één van de hierna opgesomde personen waarmee je samenleeft op dezelfde woonplaats: je echtgeno (o)t (e) * Deze verloven worden beschouwd als dienstactiviteit. Het totaal aantal van deze afwezigheidsdagen (uit de lijst hierboven) tijdens de beschouwde 12 maanden is de Y in de berekeningsformule van het jaarlijks vakantieverlof: Formule: Je vermenigvuldigt het totaal aantal dagen afwezigheid (Y) met 26 Dit verlof is niet van toepassing op. stagiairs; leidinggevenden A4 en A5 (wel met toestemming van de leidinggevende en op voorwaarde dat de goede werking van de dienst niet verstoord wordt) mandaathouders; Duur. Je kan tijdens je loopbaan 60 maanden deeltijdse loopbaanonderbreking nemen De Ministerraad van 23 juli 2021 keurde aanvullende richtlijnen voor federale personeelsleden rond een dienstvrijstelling voor de vaccinatie tegen het coronavirus goed. Deze richtlijnen zijn een aanvulling bij omzendbrief nr. 693

Bijkomende of specifieke opdrachten: FOD Binnenlandse

Je verlof voor stage wordt toegekend voor de normale duur van de stage of proefperiode. Indien er geen stage of proefperiode voorzien is, is de maximumduur van je verlof beperkt tot twee jaar. Ten minste één maand voor de aanvang van het verlof deel je je huidige werkgever schriftelijk de aanvangsdatum en de duur van de stage mee Verlof voor militaire prestaties. Dit verlof is van toepassing op: mandaathouders. stagiairs. statutairen. Je hebt het recht om sommige militaire prestaties te verrichten in vredestijd (zoals wederoproeping of een taak als reservist. (externe link) ) Ministerraad: deconnectierecht. Datum: 23 juli 2021. De Ministerraad van 23 juli 2021 keurde het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel rond het deconnectierecht goed. De verankering van het deconnectierecht in de reglementering werd al eerder. www.fedweb.belgium.be kan op verschillende manieren bezocht worden: · via thema's: Rekrutering en onthaal - Loopbaantraject - Opleiding en ontwikkeling - Verloning en voordelen - Verloven, afwezigheden en werktijd -Evaluatie - Welzijn - Einde loopbaan - Over de organisatie · via modules: Nieuws- Publicati es - Statistieken - Online diensten. Overheidsopdrachten: duurzaam kantoormeubilair en juridisch advies. Datum: 19 juli 2021. De ministerraad gaat akkoord met het opstarten van twee overheidsopdrachten gecoördineerd door de FOD BOSA. Het betreft: een vierjarige raamovereenkomst voor de levering van kantoormeubilair dat op duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier is ontworpen

Omstandigheidsverlof Fedwe

Verlof voor palliatieve zorgen Deze wet voorziet ook in een versoepeling van het verlof voor palliatieve zorgen in de vorm van een halftijdse of 1/5 de onderbreking. Aangezien dit recht rechtstreeks wordt geregeld door de gewijzigde wetgeving, is de flexibilisering van het verlof voor palliatieve zorgen op 6 oktober 2018 in werking getreden Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven U wilt tijd vrijmaken voor uzelf, uw kinderen of uw familie? Via een loopbaanonderbreking in de publieke sector, tijdskrediet in de privésector of de thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof) in alle sectoren, kunt u tijdelijk uw loopbaan onderbreken of uw arbeidsprestaties verminderen

Moederschapsverlof Fedwe

Specifiek verlof voor ambtenaren. Er bestaan verschillende vormen van verlof voor ambtenaren van de federale overheid. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen statutair en contractueel personeel. De belangrijkste verloven zijn: Verlof voor stage, opleiding of test. Ten slotte bestaan er mogelijkheden voor deeltijds werken en loopbaanonderbreking Verlof, tijdskrediet en loopbaanonderbreking. De Belgische sociale zekerheid biedt een uitgebreide waaier aan verlofmogelijkheden.Voltijdse werknemers hebben bijvoorbeeld recht op 4 weken jaarlijkse vakantie.Wie hiervoor onvoldoende rechten heeft opgebouwd, komt, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor aanvullende, jeugd- of seniorvakantie.. Bij elke aanvraag om verlof voor mantelzorg moet je 2 verschillende stappen zetten: 1. De werkgever schriftelijk in kennis stellen van je voornemen; 2. Een aanvraag indienen bij de RVA. De 2 stappen in die procedure, evenals de behandeling van je aanvraag door de RVA, worden uitgelegd in het infoblad T14 Klantgerichtheid. Naar aanbod klantgerichtheid in 8 stappen. Elke dag opnieuw maken de maatschappij, ondernemingen, instellingen en burgers op vrijwillige basis of verplicht gebruik van een dienst of product van de federale overheid. Zij hebben recht op correcte en klantgerichte dienstverlening

Verlof voor opdracht Fedwe

 1. Specifiek verlof voor werknemers Naast de wettelijke vakanties en diverse vormen van loopbaanonderbreking hebben werknemers recht op enkele specifieke verlofmogelijkheden. Werknemers die met bepaalde situaties binnen het gezin, burgerlijke plichten of een oproep door Justitie geconfronteerd worden, kunnen gebruik maken van omstandigheidsverlof of 'klein verlet'
 2. Ministerraad: uitzendarbeid. Datum: 19 juli 2021. De Ministerraad 16 juli 2021 keurde de gunning van de raamovereenkomst van de FOD Beleid en Ondersteuning voor uitzendarbeid goed. Het voorstel voor een overheidsopdracht gaat over de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten bij de federale overheid
 3. Crescendo | Fedweb. COUPON (52 years ago) Le SPF BOSA met à disposition des organisations fédérales une application pour la gestion électronique de l'évaluation. Cette application, baptisée Crescendo, permet de remplir et de gérer en ligne les rapports d'évaluation, sous forme de formulaires à compléter et documenter au besoin. et la description de fonction de l'évalué

Ouderschapsverlof Fedwe

 1. Niet iedereen die in België aankomt, kan en mag blijven. Dienst Vreemdelingenzaken stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor de gedwongen repatriëringen.Zo houdt DVZ mensen zonder papieren of het recht op verblijf vast in één van zijn gesloten centra in afwachting van hun terugkeer. Binnen deze gesloten setting sta je als maatschappelijk assistent in voor de individuele.
 2. • 26 dagen verlof per jaar. Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen,) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel. Selectieprocedure. Stel je kandidaat door voor 1.
 3. Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be. Voordelen 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime). Variabel uurrooster met vroege, late en dag shiften en weekendwerk
 4. 26 dagen verlof vrij te kiezen, plus verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Ontdek alle informatie en voordelen over werken bij de federale overheid op de website FedWeb, het portaal van het federale personeel. Werkgever. Zorg je er straks mee voor dat tot de verbeelding sprekende sites als het AfricaMuseum, de Kunstberg,.
 5. Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be. Voordelen Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime)

Uitzonderlijk verlof wegens overmacht Fedwe

Fedweb

Jaarlijks vakantieverlof Fedwe

Contractuelen: thematische verloven flexibeler Fedwe

 1. Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven
 2. Verlof, tijdskrediet en loopbaanonderbreking - Specifiek
 3. Verlof, tijdskrediet en loopbaanonderbreking - Burge
 4. T164 Burgers RV
Ministerraad: ontwerp van omzendbrief nr

Klantgerichtheid Fedwe

 1. Ministerraad: uitzendarbeid Fedwe
 2. fedweb.belgium.be Coupon
 3. Maatschappelijk Assistent (m/v/x) voor de gesloten centra
 4. Medewerker Call Center voor het Crisiscentrum van de FOD

Vacatures Fedasi

Covid-19 : aanpak voor een verstrengde lockdown | FedwebCOMM Collection 25 - De genderdimensie in de federaleWereldwijde cyberaanval - aanbevelingen | Fedweb