Home

Albumine/creatinine ratio nhg

Chronische nierschade NHG-Richtlijne

 1. econcentratie naar de creatinine-uitscheiding in de urine (de.
 2. e-creatinineratio > 3,5 mg albu
 3. econcentratie (urine) of albu
 4. e/creatinine ratio (mg/mmol) Ochtendurine albu
 5. e in de urine ook geassocieerd met het risico op hart- en vaatziektemortaliteit; het RR is ≈ 2,5 bij personen met een ernstig verhoogde albu
 6. e/kreatinine ratio is de verhouding tussen de hoeveelheid albu

albumineconcentratie of albumine/creatinine-ratio (urine) Indicatie. Indien de diagnose diabetes mellitus type 2 is gesteld. Achtergrondinformatie. De HbA 1c geeft informatie over de instelling van de patiënt in de voorafgaande acht tot twaalf weken albumineconcentratie of van de albumine/ creatinine-ratio worden bevestigd door een tweede bepaling. Bij een tweede te hoge uitslag van de urine albumineconcentratie of van de albumine/ creatinine-ratio bij een laboratoriumbepa-ling die wijst op micro-albuminurie (albu-mineconcentratie 20 tot 200 mg/l of 2,5 tot 25 mg albumine/mmol creatinine bij man-nen; 3,5 tot 35 mg albumine/mmol creati Stadiëring van chronische nierschade op basis van eGFR en albumine/creatinine ratio en daaraan gekoppelde risicoschatting Overwegingen De werkgroep is van mening dat de indeling zoals die aanbevolen wordt in de KDIGO richtlijn de voorkeur geniet, zodat de behandeling gericht kan worden op het verlagen van het risico op cardiovasculaire (en renale) eindpunten

Laboratoriumdiagnostiek Nieraandoeningen (LESA) NH

albumine/creatinine-ratio: tussen de 3 en 30 mg per mmol albumine in 24 uurs-urine: tussen de 30 en 300 mg per 24 uur; ernstig verhoogd eiwitverlies vroeger heette dit ook wel macro-albuminurie albumine/creatinine-ratio: meer dan 30 mg per mmol albumine in 24 uurs-urine: meer dan 300 mg per 24 uu Jaarlijkse bepaling van de albumine/kreatinine ratio in een urineportie en schatting van de GFR is belangrijk als monitoring bij alle mensen met diabetes mellitus type 2. Onder diabetische nefropathie verstaat men die vorm van nierschade die optreedt bij mensen met diabetes mellitus ten gevolge van de diabetes

Laboratoriumdiagnostiek Diabetes mellitus type 2 (LESA) NH

Vaststelling van albuminurie dient plaats te vinden in het laboratorium door bepaling van de albumine/creatinine-ratio (ACR). Het verzamelen van 24-uurs urine is de meest accurate methode voor het meten van albuminurie, maar is niet noodzakelijk. Het meten van de ACR in de eerste ochtendurine is een betrouwbare screeningsmethode Er is ook sprake van microalbuminurie als de albumine/creatinine-ratio bij mannen groter is dan 2,5 of bij vrouwen groter is dan 3,5. Het nefrotisch syndroom resulteert meestal in 3,0 tot 3,5 gram albumine per 24 uur, terwijl er bij het nefritisch syndroom veel minder albuminurie is

Bepaling van nierfunctie en albuminurie - Richtlijn

Cardiovasculair risicomanagement NHG-Richtlijne

 1. Uw browser is verouderd. De pagina wordt mogelijk niet correct getoond. Gebruik een recente versie van Chrome, Firefox, Safari of Edge
 2. e-excretie in de urine wordt steeds meer gezien als een mogelijkheid voor vroegtijdige opsporing van patiënten met een groot risico van ontstaan van diabetische nefropathie.5 De albu
 3. e/creatinine-ratio; AER: albu
 4. Pagina 1 van 7 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met (mogelijk) Chronische Nierschade (CNS) Versie 1.0 augustus 2019 Gebaseerd op de NHG Standaard Chronische Nierschade, CNS, 2018, en het NHG-Registratieadvie
 5. e-creatinineratio in urine die 's nachts is verzameld of als 1e ochtendurine is geloosd, is de bovengrens van het referentiegebied circa 1,0 g/mol creatinine, zodat op basis van de intra-individuele variatie sprake is van microalbu
 6. econcentratie of albu
 7. e:creatinine ratio 24-uur eerste-ochtend spot (ochtend) Variatie coefficient (%) 0 20 40 60 80 100 P = < 0.01 P = < 0.01 P = 0.58 Witte, Gansevoort et al, submitted Welk urinemonster? N=250 PREVEND studie resultaten - Eerste ochtend urine is de prefereren boven een spot-urine NHG-standaard Diabetes mellitus type 2 (2006) - Adviseert ook het gebruik van een eerste ochtend urine.
ONLINE NHG-Standaard Chronische nierschade - Diabetes2

albumine/creatinine ratio (mg/mmol) Ochtendurine albumine (mg/l) 24-uurs urine albumine (mg/24 uur) Normaal (A1) < 3 < 20 < 30 Matig verhoogd (A2) 3-30 20-200 30-300 Ernstig verhoogd (A3) > 30 > 200 > 300 95 Voor nierfunctiebepaling wordt schatting middels de CKD-EPI formule aanbevolen, waarbij creatinine selec-96 tief wordt bepaald

Video: Albumine/Kreatinine-ratio of microalbuminurie Saltr

Diabetes Mellitus type 2 (LESA Laboratoriumdiagnostiek) NH

Categorie: Algemeen (geen categorie) 2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2 albumine/creatinine ratio en eGFR door huisarts (z.o.z.) Verwijzing naar nefroloog Albumine/creatinine ratio (mg/mmol) < 3 3 - 30 > 30 Denk aan evt andere oorzaken (en behandel deze zo mogelijk): Menstruatie / fluor / uwi Ontregelde DM, koorts Manifest hartfalen Glomerulonefritis (spoedverwijzing! Ook andere onderzoekers die creatinine POCT voor screening inzetten op een radiologieafdeling of voor monitoring na niertransplantatie trokken, met enige voorzichtigheid, deze conclusie.5,7,8. Albumine-creatinine ratio (ACR) Over de accuratesse en gebruiksvriendelijkheid van ACR POCT is minder discussie Urine-onderzoek herhalen Bv. Als de albumine/creatinine ratio in de urine (ACR) verhoogd is Vrij te kiezen Taken die niet geschaard kunnen worden onder bovenstaande categorieën kunnen in deze categorie door de gebruiker worden beschreven in de eigenschap 'toelichting' bij een Taa

albumineconcentratie of albumine/creatinine-ratio (urine) Driemaandelijkse controle glucose (voorkeur nuchter, evt 2 uur postprandiaal) Alleen bij 2-4 dd insuline: 4 punts dagcurve, HbA1c (1x/3-6 mnd) Jaarlijkse controle glucose (nuchter), HbA1c, eGFR albumineconcentratie of albumine/creatinine-ratio (urine 18-07-2019 3 (2) Albuminurie, geen verschil man - vrouw / matig - ernstig Drie maanden: Albumine Creatinine Ratio > 3.0 • Normaal < 3 • MATIG verhoogd 3.0-29.9 • ERNSTIG verhoogd > 30 mg * Albumine Creatinine Ratio =mgr alb/ mmol kreat in urin Een berekening van de albumineconcentratie naar de creatinine-uitscheiding in de urine (de albumine/creatinine-ratio) resulteert in een iets nauwkeuriger voorspelling van patiënten met een verhoogde albumine-uitscheiding. Deze ratio corrigeert voor concentratie- en verdunningseffecten van de urine. Een albumine/creatinine-ratio > 3,5 mg. Omschrijving indicator Vastleggen via NHG code Aantal pt. in DM2 keten <70 jaar met albumine/creatine ratio urine ≥3 EN geen RAS remmer in afgelopen 12mnd. Albumine/creatinine ratio urine (ACR) en géén RAS remmer (ATC-code) ALBK U MI ≥3 en géén C09A of C09B Aantal pt. in DM2 keten ≥ 80 met HbA1c

Albumine/kreatinine ratio in urine; Serumkreatinine/eGFR; RR. Bij micro-albuminurie: Albumine/kreatinine ratio in urine, 2e meting binnen enkele dagen/weken, vervolgens na 3 mnd herhalen2; Serumkreatinine/eGFR, na 3 mnd, vervolgens jaarlijks; RR; Glucose. Een verlaagd eGFR (30-60) al dan niet met microalbuminurie

ACR = Albumine Creatinine ratio AF = Atriumfibrilleren AMI = Acuut myocard infarct ARB = Angiotensine receptor blocker BMI = Body mass index CK = Creatininekinase CNS = Chronisch nierschade COPD = Chronic obstructive pulmonary disease CVA = Cerebrovasculair acciden Voor het bepalen van de mate van albuminurie heeft de albumine/kreatinine ratio de voorkeur boven de albumineconcentratie. (zie ook Chronische nierschade M109, versie 2018) De Albumine/Kreat ratio wordt gerapporteerd in mg/mmol. De eerste portie ochtendurine heeft de voorkeur Het NHG en InEen willen binnen het domein van de huisartsenzorg gebruik maken van dezelfde zorginhoudelijke indicatoren. Bij de populatiegegevens bestaat er bij InEen behoefte aan enkele aanvullende gegevens; deze zijn gearceerd aangegeven. albumine / kreatinine ratio toegevoeg

Stadiëring bij chronische nierschade - Richtlijn

 1. e of albu
 2. e-creatinineratio (ACR) in urine. 4 De BMI en de middelomtrek voorspellen het risico op hart- en vaatziekten even goed. In de NHG-Standaard CVRM wordt de nadruk gelegd op de BMI omdat lengte en gewicht eenvoudige en betrouwbare metingen zijn en BMI daardoor
 3. e/creatinine ratio urine (ACR) bepalen . Tabel 1 NHG-standaard Chronische nierschade . K74 Angina pectoris (inclusief subcategorieën instabiele AP en stabiele AP) K75 Acuut myocardinfarct K76 Ischemische hartziekte (IHZ) K76.01 Coronairsclerose K76.02 Myocardinfarct (> 4 weken geleden) K89 Retinalis trombose (zien we als TIA
 4. e/kreatinine-ratio de aangewezen parameter voor het screenen en vaststellen van proteïnurie bij risicogroepen zoals diabetici en het opvolgen van eerder aangetoonde proteïnurie (7,8), maar de snelheid, eenvoud en lage kosten maken dat de urinestrip voor algemeen screenende doeleinden in de eerste- en tweedelijnszorg nog altijd een pro
 5. e/creatinine-ratio BI Betrouwbaarheidsinterval CHMP Committee for Medicinal Products for Human Use CVOT Cardiovasculaire uitkomstenstudie (cardiovascular outcome NHG-NIV Nederlands Huisartsen Genootschap - Nederlandse Internisten Vereniging NYHA New York Heart Associatio
 6. e/creatinine-ratio ≥25 bij mannen en ≥35 bij vrouwen of een albu
 7. e of albu

Urineonderzoek Nieren

Albumine, serum. volwassenen. 35-55 g/l. liggend (na 30 minuten) 29-49 g/l. zwangerschap, 2 e, 3 e trimester. verlaagd > 70 jaar. ca. 20% verlaging. Albumine, urine. excretiesnelheid < 20 µg/minuut < 30 mg/24 uur < 20 mg/l. mannen < 2,5 mg/mmol creatinine. vrouwen < 3,5 mg/mmol creatinine. Alcohol, bloed < 2 mmol/l. Alcohol, urine < 2 mmol/l. Ca + albumine Diagnose en opsporing / controle na medicatie Glucose Glucose (N)HbA1c Risico-inventarisatie HbA1c Lipiden* Creatinine/eGFR Albumine/creatinine-ratio (urine) Natrium, Kalium Glucose Glucose (N) Diabetes - Niet nuchter Diabetes - Nuchter HbA1c Creatinine/eGFR LDL-Cholesterol Glucose Glucose (N) Albumine/creatinine ratio (urine Deze studie was kleiner, van kortere duur en had surrogaat-parameters (albumine/creatinine ratio en HbA1c) als uitkomstmaat. Dapagliflozine en dapagliflozine met saxagliptine veroorzaakten een grotere daling van de albumine/creatinine ratio dan placebo: gemiddeld verschil respectievelijk -21,0% ( 95%BI =-34,1 tot -5,2) en -38,0% ( 95%BI =-48,2 tot -25,8) albumine/creatinine ratio en eGFR door huisarts (z.o.z.) verwijzing naar nefroloog albumine/creatinine ratio (mg/mmol) < 3 3 - 30 > 30 Denk aan evt andere oorzaken (en behandel deze zo mogelijk): Menstruatie / fluor / uwi Ontregelde DM, koorts Manifest hartfalen Glomerulonefritis (spoedverwijzing!

Diabetes (basis- en focusindicatoren NHG/InEen Diabetes 2021) (albumine/creat ratio) is 75% (normbasis). % diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma < 70 jaar bij wie de bloeddruk adequaat is gereguleerd is 85% (normbasis) halte jaarlijks gecontroleerd (NHG-Standaard CVRM). 13. Diabetes: Bij alle patiënten bepaalt de huisarts de creatinineklaring. Tevens bepaalt hij bij alle patiënten met een levensverwach-ting van minimaal tien jaar jaarlijks de albumine/creatinine-ratio of de albumineconcentratie in de urine (NHG-Standaard DM2). 14 Aangepaste afkapwaarde albumine in urineVanaf heden zijn de door ons gehanteerde afkapwaarden van de albumine/ kreatinine ratio in urine en albumine in 24-uurs urine aangepast conform de geüpdatete versie van de NHG-standaard Chonische nierschade (april 2018). Dit houdt in dat de afkapwaarde voor de albumine/ kreatinine ratio voor zowel mannen als vrouwen is gewijzigd naar 3,0 mg/mmol

waarschijnlijk veroorzaakt door de aangepaste NHG standaard die meer ruimte biedt om af te zien van een statine, zeker bij kwetsbare ouderen. 7. Bij het gros van de diabetespatiënten is zowel de eGFR als de albumine-creatinine ratio in de urine bepaald, een voorwaarde voor het goed kunnen interpreteren en toepassen van d Het jaarlijkse bloed- en urineonderzoek (zo nodig vaker) vindt plaats conform de richtlijnen van het NHG en NDF. Bepaal in ieder geval: Nuchter glucose; HbA1c; Serumcreatinine; Lipidenspectrum; eGFR; Albumine-creatinine (AC-)rati 7 Inzoomrapport 6-14 Inzoomrapport Labuitslagen HDL Labuitslagen Triglyceriden Berekende Heeft medicatie C10xxxx Labuitslagen Kreatinine bloed Labuitslagen MDRD Labuitslagen Glomerular Filtration Rate (GFR) Labuitslagen Albumine urine Labuitslagen Albumine kreatinine ratio urine Anamnese Roker (NHG) Anamnese Rookt u Anamnese Advies gegeven om te stoppen Vitale parameters BMI Anamnese.

Van macroalbuminurie is pas sprake bij een albumine/creatinine-ratio ≥25 bij mannen en ≥35 bij vrouwen of een albumineconcentratie in de urine ≥200 mg/l. De combinatie macroalbuminurie en een verminderde nierfunctie is een sterke voorspeller van terminaal nierfalen en is een reden voor verwijzing Richtlijnen NHG-standaard Diabetes mellitus type 2 (2006) - Extra aandacht voor de albumine excretie - Verhoogd albumine: bevestiging door tweede meting nodig - Uitsluiten urineweginfectie, ontregelde diabetes en koortsende ziekte - Bepalen in eerste-ochtend urine monster en corrigeer voor creatinine* - Echter, recent onderzoek toont aan dat de albumine concentratie in eerste ochtend urine. - verlies in de urine van 2,5-25mg albumine/mmol kreatinine (mannen), 3,5-35 mg albumine/mmol kreatinine (vrouwen) in een willekeurige urineportie of - 30-300 mg albumine/dag in 24-uursverzameling of - verlies in de urine van 20 tot 200 mg albumine/l urine in een willekeurige portie Macro-albuminurie: bij herhaling - verlies in de urine > 25. Een albumine/creatinine-ratio > 3,5 mg albumine/mmol creatinine heeft een sensitiviteit van 88 tot 100% en een specificiteit van 95 tot 99%. In Nederlandse laboratoria zijn zowel bepaling van de albumineconcentratie als van de albumine/creatinine-ratio gangbaar

7 3 behandeling micro albuminurie - 7 behandeling van

6.5 Controle van de nieren - Ze

 1. e en eiwit. albu
 2. e-creatinine ratio. De uitslagen moeten worden gecommuniceerd met de apotheek in het kader van de medicatiebewaking. bij daling nierfunctie: zie NHG-standaard Chronische Nierschade (M109) Bij goede instelling: ontraad staken of verlagen dosering medicatie. Verwijzin
 3. e wordt bepaald aan de hand van de albu
 4. Creatinine Ratio Explained. The Albu
 5. e/creatinine-ratio in urine. Toediening. De tablet voorafgaand aan de eerste maaltijd van de dag innemen en heel doorslikken; Bij vergeten van een dosis, deze innemen zodra eraan wordt gedacht; echter geen dubbele dosis op dezelfde dag innemen. Bijwerkingen. Zeer vaak (> 10%): vulvovaginale candidiase
 6. e,

LDL, ratio totaal cholesterol/HDL, triglyceriden), ALAT, creatininegehalte+ eGFR in het bloed (ter schatting van de glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) MDRD). Bepaling albumine/creatinine-ratio in de eerste ochtendurine. Aanvullende diagnostiek • Screening binnen 3 maanden op diabetische neuropathie en retinopathie Chol/HDL-chol ratio CHHD B MI 181 mmol/l per 3-5 jaar herhalen Triglyceriden TRIG B 1377 mmol/l per 3-5 jaar herhalen Kreatinine KREA B 523 micromol/l jaarlijks, bij gebruik diuretica, ACE-remmers of ARB (micro-) albumine urine of (micro-) albumine/ kreatinine ratio ALB U of ALBK U MI 38 of 40 mg/l of mg/mmol Jaarlijks, bij gebrui

Albuminurie - Wikipedi

 1. Thema. Diagnostiek. publieksversie 2020. De huisarts verzamelt informatie uit anamnese en lichamelijk en aanvullend onderzoek om een diagnose te stellen. Verder gebruikt hij deze informatie om in te schatten of er risico's bestaan op het ontwikkelen van ziektes, om een ziektebeloop te volgen en om een behandeling in of bij te stellen
 2. creatinine ratio (ACR) is a ratio that is measured to gage the level of functioning of the kidneys. This is an important ratio which helps to understand whether or not the kidneys have a pathology. However, first we should try to understand what exactly are albu
 3. e/kreatinine ratio Of albu

Albumine / kreatinine ratio (microalbumine

info@nhg.org www.nhg.org 10 Nederlandse Internisten Vereniging Mercatorlaan 1200, 3528 BL UTRECHT 030 282 32 29 info@internisten.nl ACR: albumine (in urine)-creatinine ratio . 8 Conceptrichtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) Commentaarfase januari 201 Albumine is een eiwit dat voorkomt in ons bloed. Het eiwit helpt met het transport van vele andere eiwitten, hormonen, vitamines, medicijnen en Bepalen albumine-creatinineratio. Omdat een 24-uursurineverzameling belastend is, wordt steeds vaker gebruikgemaakt van de bepaling van de ratio eiwit-creatinine of albumine-creatinine. Hiervoor is alleen een potje met ochtendurine nodig In de urine hoort normaal gesproken geen eiwit voor te komen. Als het wel in de urine wordt gevonden wordt dit in de geneeskunde proteïnurie genoemd. De nieren werken als filters voor afvalstoffen uit het bloed. Eiwitten worden afgebroken en uitgescheiden in de vorm van ureum. Echter soms kan het eiwit door de filters heen geperst worden en in.

Chronische nierschade - Ketenzorg Frieslan

NHG tabel 45 - Labcodes - compleet: Omschrijving: Alle NHG Tabel 45 versie 25, acylcarnitine/carnitine ratio. NHG Diagnostische bepalingen: 0‑L: 4. angiotensine converting enzyme. NHG Diagnostische bepalingen: albumine/kreatinine urine. NHG Diagnostische bepalingen: 0‑L: 42. albumine. Albumine in de urine wordt ook wel albuminurie genoemd. Hoeveelheid albumine De totale hoeveelheid eiwit in het bloed bedraagt normaal gesproken 70 gram per liter. Van deze 70 gram bestaat 40 gram uit albumine. 35 tot 45 gram per liter wordt als normaal beschouwd 3. urineonderzoek op albumine of albumine/kreatinine ratio 4. funduscontrole in de afgelopen twee jaar 5. registratie van het voetonderzoek 6. afgelopen 5 jaar, < 80 jr, LDL bepaald en LDL-waarde ≤ 2,5 mmol/l 7. rookgedrag is vastgelegd 8. %DM pt dat rookt Reductie aantal indicatore

diovasculaire risicoprofiel (zie NHG-Standaard Car-diovasculair risicomanagement). Bij een niet-nuchtere waarde tussen 7,8 en 11,0. wordt gesproken bij een albumine/creatinine-ratio van 2,5-25 - eGFR en albumine/creatinine ratio (ACR) in urine. - NB: let ook op andere waardes zo nodig mee te bepalen: bv Na en Kalium bij diuretica en ACE-remming, schildklierfunctie bij schildkliermedicatie etc Rapportage - Invullen KIS - Controleren labels en hoofdbehandelaarscha In de NHG standaard wordt de bepaling van lipiden bij de eerste risico-inventarisatie aanbevolen, direct na het stellen van de diagnose. Dit hoeft niet jaarlijks herhaald te worden. De standaard diabetesjaarcontrole bestaat in het vervolg uit: nuchter glucose, HbA1c, kreatinine + eGFR en de albumine/kreatinine ratio in een urineportie

NHG de 'Landelijke Transmurale Afspraak Chronische Nierschade' heeft opgesteld. Stadium GFR Albuminurie Prevalentie in NL 24-u Urine Albumine/Creatinine Ratio Albumine (mg/24 uur) geslacht mg/mmol Normaal <30 M 1,25 tot <2,5 V 1,75 tot <3,5 Microalbuminurie 30 tot <300 M 2,5 tot <25 V 3,5 tot <3 albumine of albumine/creatinine ratio 16 5 % diabetespatiënten in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd 17 6 % diabetespatiënten in zorgprogramma dat rookt Met de invoering van de NHG code 'Deelname Ketenzorgprogramma' wordt duidelijker onder -na drie maanden opnieuw bepalen van de albumine/creatinine-ratio Bij persisterende (micro-)albuminurie of een verlaagde eGFR: beoordeling van het urinesediment. Indien erytrocyten (zonder andere verklaring) en/of celcilinders->nefroloog, in overige gevallen: CNS - invoeren ICPC-code U99.01 en contra-indicatie 03 zoek op albuminurie (albumine/kreatinine ratio) 5 Percentage diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rook-gedrag is vastgelegd 6 Percentage diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma dat rookt 7 Percentage diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met een fundus-controle in afgelopen drie jaa

Landelijke Transmurale Afspraak Chronische nierschade

Albumine/kreatinine ratio in urine bepaald Rookgedrag vastgelegd Patiënten dat rookt Funduscontrole < 3 jaar Voetonderzoek gedaan Instructiekaart Diabetes Mellitus type 2 Protocollen, richtlijnen en hulpmiddelen Diabetesprotocol Richtlijn eenmaal daags insulinetherapie Richtlijn tweemaal daags insulinetherapi Totaal cholesterol/ HDL ratio 4.0 Risico/inschatting in het begin van de behandeling Triglyceriden (Nuchter) 1.5 mmol/l >5 mmol/l: nadere diagnostiek of verwijzen Albumine/kreatinine ratio (urine) Normaal: < 3 mg/mmol Zowel voor mannen als vrouwen Matig verhoogd: 3 - 30 mg/mmol Ernstig verhoogd: > 30mg/mmo • Albuminurie: albumine/creatinine ratio: < 2,5 (m) ; < 3,5 (v) Bij start en dosiswijziging RAAS-remmer of diureticum binnen 14 dagen, vervolgens jaarlijks: • Serumcreatinine, eGFR en kalium • Overweeg controle natrium bij hoge dosering ( ≥25 mg) hydrochloorthiazide en bij kwetsbare ouderen Albumine is een eiwit dat in het serum van bloed Omdat het verlies van albumine in de urine sterk afhankelijk is van de GFR is de creatinine/albumine-ratio een veel betere formule voor de mate van Laat het ons weten via tpo@nhg.orgtpo@nhg.org of of via twitter @TPOnhg. Bladnaam: Tijdschrift voor praktijkondersteuning 2014, nummer 6

De fase 1 indicatoren voor diabetes type 2 zijn vastgesteld door NDF en NHG en worden sinds 2011 uitgevraagd over voorgaande jaren. Voor aanvullende informatie over op albumine of albumine/creatinine ratio in de afgelopen 12 maanden I 3. Nierfunctie Indicator 3b: % diabetespatiënten bij wie een creatinineklaring berekend of geregistreerd. Albumine-creatinine ratio 3,0 De NHG-Standaard CVRM adviseert om bij ouderen een systolische streefwaarde van 150 mmhg te hanteren. Verdere bloeddrukverlaging naar 140 of zelfs 130 mmhg is al jaren een controversieel onderwerp 14 NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (eerste herziening), januari 2012, blz. 25 en 33 en noot 14 7 Kwaliteitsindicatoren diabetes type 2 (fase 1 NHG Diagnostische bepalingen Legenda: Type L=leaf, S=specializable, A=abstract, D=deprecated. NullFlavors komen in het attribuut @nullFlavor in plaats van in @code • Albuminurie: albumine/creatinine ratio: < 2,5 (m) ; < 3,5 (v) • Serumcreatinine, eGFR en kalium (bij gebruik diuretica tevens Na+) N.B. Pas eventueel diuretica en RAAS-remmer aan eGFR-waarde aan. Een daling van 20% met een ondergrens van 30 ml/min wordt geaccepteerd. Beleid bij intercurrente ziekten

NHG - Bepalingenviewe

Chronische Behandelfase. De patiënt met diabetes komt in principe één keer per 3 maanden bij zijn huisarts/POH-er. Echter na het bereiken van een goede instelling, het ontbreken van of goed onder controle zijn van risicofactoren en bij afwezigheid van klachten kan de controlefrequentie worden teruggebracht naar één keer per 6 maanden 3.6.4 Kreatinine, albumine/kreatinine ratio en triglyceriden 17 3.6.5 Bloeddruk 17 3.6.6 Voetonderzoek 17 3.6.7 Oogonderzoek (funduscopie) 18 3.6.8 HbA1c (GlycoHB) 18 3.6.9 Insuline injectieplaats controle 18 3.7 Organisatie van de diabeteszorg : de werkwijze 1 (1) NHG Standaard Diabetes mellitus type 2, 2013. (2) NHG-Standaard Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM), 2012. (3) Landelijke Transmurale Afspraak Chronische Nierschade, 2009. Het Diabetes Zorgsysteem (DZS) is niet aansprakelijk voor de (in)directe schade volgend uit het gebruik van dit behandelprotocol NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2. 5. The Diabetes Control and Complications Trial Research Groep. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med. 1993;329:977-86. 6. Clouse RE, Lustman PJ

De bepaling van de albumine-uitscheiding in de urine voor

kreatinine en kalium na 1 wk (ACR=albumine-creatinine ratio) 6. Bij toenemende progressie nierschade of niet goed instelbare tensie teleconsult nefroloog Consultatie of Verwijzen Teleconsultatie KA = consultatie kaderarts via het KIS C = Consultatie internist: eenmalig advies V = Verwijzen: overname behandeling door medisch specialis NHG-Standaard: Diabetes mellitus type 2. 1000 per jaar voor de leeftijdscategorie van 45-65 jaar tot 5-10 per 1000 per jaar voor 75-plussers. 5. Bij het stellen van de diagnose is er reeds sprake van een hoge prevalentie van aan diabetes mellitus. gerelateerde aandoeningen als adipositas, hypertensie, cardiovasculaire aandoeningen 6 en retinopathie, Normaal- en streefwaarden - Dietisten Nierziekten Nederland. Achtergrond richtlijn chronisch nierfalen (volwassenen) Normaal- en streefwaarden, formules De belangrijkste wijzigingen t.o.v. versie 2, 01/2013 zijn: • Verdere uitwerking micro- en macro-albuminurie • Nieuwe indeling stadia nierschade • Streefwaarde HbA1c • Uitbreiding. Albumine-creatinineratio (ACR, urine) Normaal (stadium A1) < 3 mg albumine/mmol creatinine. Matig verhoogd (stadium A2) 3-30 mg albumine/mmol creatinine. Ernstig verhoogd (stadium A3) > 30 mg albumine/mmol creatinin Humaan albumine wordt gebruikt voor het herstel en het behoud van het bloedvolume bij patiënten die bloed 15% van de aanbevolen maximale dagelijkse hoeveelheid natrium in de. Albumine/creatinine-ratio: normaal. - Bij patiënten > 65 jaar en een eGFR > 45 Je ziet op het labformulier dat het serumcreatinine- ml/min/1,73m gaan we ervan uit dat er gehalte is verhoogd en dat de creatinineklaring juist verlaagd is