Home

Pedagogisch project OVSG

OVSG -SWP - DEEL2: SCHOOL(WERKPLAN)ONTWIKKELING 6 Mogelijke richtvragen: - Hoe maken we de algemene uitgangspunten uit het pedagogisch project concreet en doelgericht, zodat ze herkenbaar zijn voor elk van de teamleden? - Hoe willen we de kenmerken van goed basisonderwijs, zoals omschreven in eindtermen en leerplannen Projecten. De LEERKRACHT is de spilfiguur in de ontwikkeling van de LEESKRACHT van de leerlingen. Dat is het uitgangspunt van deze prioritaire nascholing die inzet op kennis, vaardigheden en beleid om zo het didactisch handelen op het vlak van begrijpend lezen te versterken en het leesbeleid duurzaam te verankeren in de school ped project 1 Inleiding. Dit pedagogisch project werd ontworpen in overleg met het schoolteam en de pedagogische adviseur van OVSG. Het is een verduidelijking van wat we op vlak van onderwijs en opvoeding op school wensen te bereiken en hoe de school haar werking hierop wil afstemmen Wij richten ons naar het Pedagogisch Project van OVSG (Onderwijsorgaan Voor Steden en Gemeenten). Dit project bepaalt de aard, het karakter en de doelstellingen van het onderwijsaanbod binnen onze school Je respecteert het pedagogisch project van de te begeleiden scholen. Interesse? Stuur uiterlijk op woensdag 19 mei 2021 je motivatiebrief met uitgebreid CV naar Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG, op het e-mailadres personeel@ovsg.be. Maak in je motivatiebrief duidelijk wat jouw voornaamste expertise is. Vermeld zeker je stamboeknummer

Projecten OVS

De doelen uit het Pedagogisch Project worden geconcretiseerd via het gebruik van de OVSG-leerplannen en dat voor de leergebieden lichamelijke opvoeding, muzische vorming, Nederlands, Frans, wereldoriëntatie, wiskunde en via de leergebiedoverschrijdende thema's leren leren en sociale vaardigheden Daarnaast omvat het onderwijsaanbod voor het lager onderwijs twee lestijden onderwijs in één van. Artistiek-pedagogisch project . Iedere academie is verantwoordelijk voor het uitschrijven van zijn eigen artistiek pedagogisch project, dat de goedkeuring wegdraagt van het Schoolbestuur (Inrichtende Macht) (stad/gemeente) Dienstverlening. De pedagogische begeleidingsdienst van OVSG helpt scholen en teams om hun pedagogisch project te realiseren en kwaliteitsvol onderwijs uit te bouwen. De school kan bij de pedagogische begeleiding terecht voor alle pedagogisch-didactische vragen of innovaties. Na een doorlichting geeft de begeleiding ondersteuning bij de opvolging ervan

Pedagogisch project :: GBS Denderleeu

Dit pedagogisch project - groeide in de aanloop naar het schooljaar 2015-2016 uit diepgaande overlegmomenten van het (nieuw gevormde) schoolteam van de stedelijke basisschool 'De Kleine Planeet'. - werd in zijn huidige vorm ter goedkeuring voorgelegd aan Johan Bossuyt, de regionale pedagogische adviseur van OVSG Het pedagogisch project van het GO! (kortweg: PPGO!) Het PPGO! is het basisdocument waarin de grondbeginselen, de waarden en de algemene doelstellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn opgenomen. Het is een richtingwijzer en referentiekader om lerenden te begeleiden in hun persoonlijke ontplooiing enerzijds en in hun.

OVSG - GBS De Vliege

Pedagogisch medewerker OVS

Ovsg. Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap OVSG is een pedagogische begeleidingsdienst voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. Ze helpen scholen bij het ontwikkelen van hun eigen pedagogisch project, ze ontwikkelen en stimuleren initiatieven, ze geven bijscholingen aan scholen. www.ovsg.be formuleren van de pedagogische noden vanuit de vakwerkgroep naar de directie toe; organiseren van groepsmusiceren en pianobegeleiding (bij instrumentcursussen); meewerken aan schoolwerkplanontwikkeling (dit impliceert o.a. het helpen uitschrijven van een artistiek pedagogisch project)

OVSG De gemeente maakt schoo

Samen leren samenleven, kernopdracht voor elke GO! professional. Ons PPGO! heeft tot doel kinderen en jongeren te laten ontdekken dat er geen universele waarheid is om filosofische, ideologische en godsdienstige vragen te beantwoorden. In het GO! geniet iedereen de vrijheid om zelf keuzes te maken en kritisch te zijn

Projectbegeleider schoolleiderschap OVS

Hoste windt er geen doekjes om: enkel het project van de Argo, de inrichtende macht van het gemeenschapsonderwijs, benadert een goed pedagogisch project. Dat van OVSG, de koepel voor steden en. Hieronder geven we de tien punten uit het gemeenschappelijk pedagogisch project van het officieel gesubsidieerd onderwijs - stedelijke en gemeentelijke schoolbesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (Goedgekeurd door de Raad van bestuur van OVSG op 25.09.1996)

Kl

de leraren wordt geëist dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch project onderwijs verschaffen. Alle andere participanten worden verondersteld dezelfde opties te onderschrijven of het pedagogisch project te respecteren. De school volgt de leerplandoelen van OVSG, gebaseerd op de ontwikkelingsdoelen en eindtermen. 3. Fundamentele. Het pedagogisch project van het GO!, charter en DNA van ons onderwijs. Het GO! heeft ook in de 21e eeuw een maatschappelijke taak om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren en aan te bieden. K waliteit heeft te maken met het kunnen ontwikkelen van elk talent, met het vormen van de totale persoonlijkheid, met de brede ontwikkeling van elk. Uitgangspunten pedagogisch project van het OVSG 1 OPENHEID De school staat ten dienste van de gemeenschap en staat open voor alle leerplichtige jongeren, ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit In de scholen van de stad Ninove worden de principes van dit Pedagogisch Project geconcretiseerd door het gebruik van de leerplannen van het OVSG. De leergebieden die aangeboden worden zijn: lichamelijke opvoeding, muzische opvoeding, taal, Frans, wereldoriëntatie, wiskundige initiatie en wiskunde

Pedagogisch project Klavertje vier - Gemeenteschool Diksmuid

De doelen uit het pedagogisch project worden geconcretiseerd via het gebruik van de OVSG-leerplannen in de leergebieden: lichamelijke opvoeding muzische vormin uitgangspunten van het pedagogisch project van het OVSG, opgenomen als bijlage bij dit algemeen pedagogisch project, onderschrijft. Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de goedkeuring van het algemeen pedagogisch project van de onderwijsinstellingen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie nr. 20122013-0539 van 18-07-201 Artistiek-pedagogisch project. De auteur, William Ploegaert, kan bogen op een rijke ervaring als leraar-kunstenaar en als directeur. Daarnaast was hij nauw betrokken bij het ontwikkelen van het nieuwe leerplan - dat sinds de vernieuwing van het DKO overal in de academies voor beeldende en audiovisuele kunsten als basis dient.. In Over het leren van de kunst brengt hij alles samen: de. Elke school heeft een pedagogisch project. Het schoolbestuur werkt dat uit voor de school of voor alle scholen onder zijn bevoegdheid. De keuze voor een bepaald pedagogisch project is vrij, en vormt de levensbeschouwelijke of filosofische basis voor het onderwijs in de betrokken scholen (OVSG: 02/5064150) 1.4 Pedagogisch project Cf. pedagogisch project Om dit te realiseren zal de school nauw samenwerken met de erkende oudervereniging, de ouders van de leerlingen, de inrichtende macht, GORK ( Gemeentelijk Onderwijs Regio Kortrijk), de OVSG-navormingsdienst (Onderwijssecretariaat van de Vlaamse Steden e

OVSG voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs. POV voor provinciaal onderwijs. Zowel het GO! onderwijs als het gesubsidieerde officieel onderwijs moeten de religieuze, filosofische en ideologische overtuiging van jou en je ouders respecteren. Vrij gesubsidieerde onderwijs: dit wordt door een privé-organisatie ingericht, maar is erkend door de. Het pedagogisch project, de leerplannen en de OVSG-toets waren voor ons de kapstokken. Zo hadden we m.i. voldoende instrumenten om op één en dezelfde lijn te werken

Bijlagen - OVS

Pedagogisch project Het pedagogische project geeft de kenmerken aan die de school hanteert bij de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. volgen we bij de planning van de lessen de leerplannen van de koepelorganisatie OVSG (onderwijs voor steden en gemeenten) Editie 2021 van de OVSG-toets kende met 25310 leerlingen het hoogste aantal deelnemers ooit. Dit. betekent dat 934 scholen een portret van hun werking kunnen maken. Na de verstoorde coronaeditie in 2020 is dit een opsteker en een mooie doorstartkans voor de kwaliteitswerking in. de basisscholen OVSG op 25.9.1996). Deze tien punten worden gehanteerd als toetssteen voor het huidig pedagogisch project. De school gaat na of deze punten in het pedagogisch project geïntegreerd zijn en zo niet, wordt beslist of men de ontbrekende aspecten al dan niet wil opnemen. • Openheid De school staat ten dienste van de gemeenschap en staat open voor. Het OVSG helpt scholen en teams om hun pedagogisch project te realiseren en kwaliteitsvol onderwijs uit te bouwen. De school kan bij de pedagogische begeleiding terecht voor alle pedagogisch-didactische vragen of innovaties. Na een doorlichting geeft de begeleiding ondersteuning bij de opvolging ervan

Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten - Wikipedi

 1. pedagogische begeleidingsdienst OVSG Het leerplan werd ingediend door het OVSG namens alle partners. De (oorspronkelijke) afbeeldingen in dit leerplan en in de bijlagen werden ter beschikking gesteld door: de academies dko voor beeldende en audiovisuele kunsten van Brugge, Leuven en Oudenaarde en het OVSG
 2. OVSG biedt aan scholengemeenschappen interessante thema's aan in verband met onderwijsvernieuwing en -ontwikkeling. Deze nieuwe inzichten hebben ons geholpen om ons pedagogisch project verder.
 3. Het pedagogisch project draagt in zich een rijke belofte. Het schept duidelijkheid en eenzelfde doelgerichtheid. Onder het personeel groeit er eenheid, samenwerking, elementen die de arbeidsvreugde sterk bevorderen. Er ontstaat een sterkere band met de ouders. De kinderen voelen zich opgenomen in de gemeenschap

OVSG maakt de volgende kernopdrachten waar voor de leden: Pedagogische begeleiding De pedagogische begeleidingsdienst helpt scholen en teams om hun pedagogisch project te realiseren en kwaliteitsvol onderwijs uit te bouwen. De school kan bij de pedagogische begeleiding terecht voor alle pedagogisch-didactische vragen of innovaties Dit pedagogisch project zal door het volledige schoolteam niet alleen onderschreven, maar ook echt gedragen en uitgedragen moeten worden. Tevens is het een leidraad voor de verdere en voortdurende uitbouw van het schoolwerkplan. De volledige tekst van het pedagogisch project kan u hier nalezen. Schoolreglemen

Pedagogisch project - Gemeentelijke basisschool De Linde

Klassen

Wat is een bekwaamheidsbewijs? Om een wedde te kunnen ontvangen van het ministerie van Onderwijs en Vorming, moet een personeelslid onder andere over een bekwaamheidsbewijs beschikken. De bekwaamheidsbewijzen zijn ingedeeld in 'vereiste', 'voldoend geachte' en 'andere'. Sommige personeelsleden hebben een diploma dat door. Dit pedagogisch project bepaalt de aard van het onderwijsaanbod binnen onze school. Er wordt van de leerkrachten verwacht dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch project onderwijs verschaffen. Beslissingen inzake gemeentelijk onderwijs, rekening houdend met de vigerende onderwijs wetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad

Pedagogisch Project Gemeentelijk Basisonderwijs Ranst - Oelegem - Broechem Gemeentelijke basisschool Schoolstraat 17 2520 Ranst 03 475 14 48 0492 23 63 42 directie.gbsranst@ranst.be www.glsdeknipoog.be Gemeentelijke basisschool Schildesteenweg 12 2520 Oelegem 03 383 50 36 0492 34 89 3 pedagogisch project geeft vorm aan deze autonomie. Het is een uitermate belangrijk gegeven en een voortdurende verantwoordelijkheid van een democratisch verkozen gemeenteraad. De school volgt de ontwikkelingsdoelen en eindtermen zoals aangereikt door OVSG. De infrastructuur van onze school bestaat o.a. uit een multifunctionele sportzaal.

Visie en pedagogisch project. Onze school is een Gemeentelijke Basisschool. Dit houdt in dat de school bestuurd wordt door de Gemeenteraad van Destelbergen. Wij bieden uw kinderen: een open school (zowel voor jongens als meisjes) een neutrale school los van elke ideologische of confessionele dwang De werking van OVSG is gebaseerd op vijf pijlers: algemeen beleid, koepelwerking, pedagogische begeleiding, advies, vorming en service en organisatie. Kernopdrachten van OVSG: belangen behartigen. pedagogisch begeleiden. juridische dienstverlening geven. vorming en nascholing aanbieden. materieel en logistiek ondersteunen Provinciaal Onderwijs Vlaanderen: partner van provinciale scholen, centra en besturen. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

1 Hoofdstuk I: Schoolconcept Pedagogisch project Dit pedagogisch project is een verduidelijking van wat we op vlak van onderwijs en opvoeding op onze school wensen te bereiken en hoe we de werking van de school hierop willen afstemmen. Het is een algemeen kader waarin een visie wordt vastgelegd over de waarden, de normen en de doelen van de school. Situering van de onderwijsinstelling Onze. Het pedagogisch project geeft vorm aan deze autonomie. Het is een uitermate belangrijk gegeven en een voortdurende verantwoordelijkheid van een democratisch verkozen gemeenteraad. Het leerplan van OVSG (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap) geldt als basis voor het bereiken van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen in de onderscheiden klassen Schoolwebsite van GBS De Vlieger te Kasterlee. Lees het pedagogisch project van de school

Pedagogisch project - Basisschool Simonne

 1. We ondersteunen onze onderwijsinstellingen op pedagogisch-didactisch vlak. Participatieve overlegstructuur Overlegstructuur waarbij stem van het werkveld maximale impact heeft
 2. door haar erkend pedagogisch project. - Dit pedagogisch project bepaalt de aard, het karakter van het onderwijsaanbod binnen onze school. Van de leerkrachten wordt geëist dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch project onderwijs verschaffen. Alle andere participanten worden verondersteld dit pedagogische project te respecteren
 3. Alle klassen: Hobbyvoormiddag 2015. Alle klassen: kampen bouwen. Alle klassen: leren sjorren. Alle klassen: middagpauze (november) Alle klassen: pensioenfeest juf Greet. alle klassen: Sinterklaas op bezoek. Boerderijklassen dag 1 (voormiddag) Boerderijklassen dinsdagavond. Boerderijklassen dinsdagvoormiddag
 4. Pedagogisch project. Situering van onze onderwijsinstelling. SNT, centrum voor Volwassenenonderwijs, behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet binnen de Vlaamse gemeenschap en maakt deel uit van het stedelijk onderwijsaanbod van Brugge. De inrichtende macht is de stad Brugge. Deze is aangesloten bij de onderwijskoepel OVSG
 5. 1 Pedagogisch Project Gemeentelijke Basisschool Afdelingsschool kleuter De Krekel Het Krekeltje Emiel Caluslaan 9 Schwarzenbeklaan Zelzate 9060 Zelzate. 2 Wie zijn wij? Misschien vraagt u zich af vanwaar de naam De Krekel afkomstig is Deze naam verwijst naar een groot stuk land ten oosten van onze hoofdschool: De Krekelmuyter
 6. Pedagogische begeleiding: Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Ondewijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw.) Tel. 02 506 41 50 De Heer , pedagogisch adviseur, is de contactpersoon voor onze school. ZORGVERBREDINGSINITIATIEVEN. Voorzieningen op klasniveau
 7. View Hans Laureyn's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Hans has 4 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Hans' connections and jobs at similar companies

Video: Stedelijke Basisschool Zottegem - Pedagogisch Projec

Het pedagogisch project van het GO! (kortweg: PPGO!) - GO

 1. Pedagogisch Project. Wij zijn een gemeentelijke STEM-domeinschool die de leerling centraal stelt. Leerlingen worden bij ons voorbereid om door te stromen naar hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt. Dit doen we in nauw overleg met de lokale economie zodat we hun behoeften leren kennen
 2. 1 GBS 't Villegastje Pedagogisch project de Villegas de Clercampstraat Strombeek-Bever Tel. & fax: 02/. 2 Pedagogisch project van de Gemeentelijke basisscholen van Grimbergen. Met dit pedagogisch project willen we aan allen die bij de school betrokken zijn, duidelijk maken wat wij op het vlak van onderwijs en opvoeding wensen te bereiken
 3. Schoolwebsite van GBS De Vlieger te Kasterlee. SCHOOLUREN . Kl. Maandag 8.45 u. - 11.55 u. en 13.10 u. - 15.55 u
 4. Afsprakennota - algemeen gedeelte - 2021-2022 7 • Openbaar onderwijs, open voor iedereen • Aanspreekbaar en democratisch verkozen bestuur • De gemeente voert een integraal beleid waar onderwijs deel van uitmaakt en speelt in op lokale noden. • Gemeentelijke diensten versterken elkaar. De school is ingebed in een geheel van diensten waar ze op kan rekenen en mee samenwerken
IMG_9874 – SBS1&2 Dilsen

Het pedagogisch project, het bijhorende schoolwerkplan en het schoolreglement zijn daarenboven bronnen waaruit ter zake kan geput worden overeenkomstig de levensbeschouwelijke opvatting. Vanuit de communicatie, Model FB OVSG BaO Author: luc Created Date In de scholen van de stad NInove worden de principes van dit Pedagogisch Project gecontretiseerd door het gebruik van de leerplannen van het OVSG. De leergebieden die aangeboden worden zijn: lichamelijke opvoeding, muzische opvoeding, taal Frans, wereldoriëntatie, wiskundige initiatie en wiskunde

Pedagogische project van de school (= 'missie van de school') (privéscholen: niet erkend door overheid krijgen geen werkingsmiddelen) (OVSG) o Vertegenwoordigd de steden en gemeenten. Overlegplatform Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO) o Vertegenwoordigd kleinere organisaties Eduard de Beukelaerlaan 2 2940 Hoevenen +32 3 665 35 44. Tag Cloud. Bouwen aan de toekomst In de pers klchool lagere school MOS nieuwbouw Nieuws nieuwsbrief oudercomité schoolraad sport Verkeer In de pers klchool lagere school MOS nieuwbouw Nieuws nieuwsbrief oudercomité schoolraad sport Verkee Er is een aparte pagina voorzien waar alle nuttige en leuke linken verzameld zijn!. Voorleessessies 'Het geheim van meester Daan' https://www.plantyn.com/web/nl.

interview • pedagogische begeleiding basisonderwijs. Een 150-tal gemeentescholen maakten deel uit van het project VLO. Ons doel was om OVSG op de kaart te zetten door zo nabij mogelijk. pedagogisch project, als uitgeschreven document, kan oriënterend zijn voor de ouders bij de keuze van de school in functie van de gewenste opvoeding en onderwijs voor hun kinderen. De elementen van ons geconcretiseerd pedagogisch project bouwen we rond de pijlers: 1. Gegevens met betrekking tot de situering van onze school 2 Pedagogisch begeleider en lesgever OVSG Brussel: ICT, Media, Computationeel denken, Communicatie, Het project kreeg de logistieke steun van de provincie West-Vlaanderen

OudercomitéNeutrale school - Religie en opvoedingAl ingelogd op Smartschool? • SBS Munsterbilzen – HoelbeekZwemmen • SBS Munsterbilzen – Hoelbeek – MartenslindeSBS 1&2 doet mee aan de dopjesactieFrans

Onderwijsaanbod (leergebieden) - Leerplannen Hier kun je eventueel vermelden dat de doelen uit het pedagogisch project geconcretiseerd worden via het gebruik van de OVSG-leerplannen Het pedagogisch project geeft vorm aan deze autonomie. Element 2: Levensbeschouwelijke uitgangspunten Onze onderwijsaanbod eigen aan de leerplannen van OVSG. 2. Het verwezenlijken van de eindtermen van het leerplan via een ruime keuze aan en d Klaar voor de toekomst OVSG is een verhaal van mensen, van structuren en van beleid. In de afgelopen 25 jaar hadden we sterke bestuurders die zowel in Brussel als lokaal mee lijnen konden uitzetten OVSG maakt de volgende kernopdrachten waar voor de leden: Pedagogische begeleiding De pedagogische begeleidingsdienst helpt scholen en teams om hun pedagogisch project te realiseren en kwaliteitsvol onderwijs uit te bouwen. De school kan bij de pedagogische begeleiding terecht voor alle pedagogisch-didactische vragen of innovaties