Home

In welke twee landschappen zijn vooral terpen

Een terp is een ter bewoning aangelegde verhoging in het landschap. Het woord terp is een Friese variant van thorp, dat in vele varianten van het Oudgermaans voorkomt. Er wordt een kunstmatige heuvel mee aangeduid, die werd opgeworpen om bij hoogwater een droge plek te hebben. In Groningen wordt meestal de benaming wierde gebruikt, in Noord-Holland en het eiland Marken de benaming werf, in Noord-Duitsland de benamingen warft, wurt of wierde en in Denemarken værft, varft of verft. Zeekleilandschappen vind je vooral in kustgebieden. Het is beginnen te vormen aan het begin van het Holoceen. Zeekleilandschappen in het noorden van Nederland bij de Waddenzee: Ze (zijn) ontstaan daar, doordat twee keer per dag het eb is, dan staat het wad droog en als het vloed is (twee keer per dag), stroomt het wad onder De terpen in het Rivierengebied zijn juist na de bedijking opgeworpen, toen een dijkdoorbraak tot hogere overstromingen leidde dan in het eerdere onbedijkte landschap. In het veengebied zijn terpjes aangelegd om droog te kunnen wonen in een gebied dat van nature erg nat was en bovendien door maaivelddaling steeds natter werd De meeste hoogveenlandschappen zijn te vinden in Noord-Nederland en dan met name in Friesland, Groningen, Drente en in een klein deel van Overijssel. Daar zijn dan ook hoogveenkoloniën en kanaaldorpen. Het laagveenlandschap Wat zijn de kenmerken van het landschap en hoe is het landschap ontstaan

Terp - Wikipedi

De ontwikkeling die het landschap rondom Wijnaldum in de afgelopen honderden jaren heeft doorgemaakt zullen aan de hand van vier thema's worden behandend. Deze thema's zijn als volgt omschreven: Het natuurlijke landschap; De terpen in het dorpsgebied van Wijnaldum; Dijken, polders en (water)wegen; Wonen en werken in de Nieuwe Tijd (1500-heden Dit landschap kan worden onderverdeeld in het noordelijk zeekleigebied (Noord-Holland, Friesland en Groningen) en het zuidwestelijk zeekleigebied (Zuid-Holland en Zeeland). De open zeegaten in Zeeland (Oosterschelde en Westerschelde) en de Waddenzee kunnen worden gezien als 'levend zeekleigebied' 2. Waar bestaat zeeklei uit? Zand; Slibdeeltjes; weblink geologie van Nederland: 3. Terpen zijn aangelegd door de mens, leg uit waarom. Vroeger hadden ze veel last van overstrommingen. Dus bouwden de mensen heuvels in geval van nood. Dit was vooral handig voor de herders die ver van huis waren. 4 Het noordelijk zeekleigebied heeft twee landschappen: - De oudere zeekleipolders (terpengebied) - Recente zeekleipolders (landaanwinningsgebied) Oudere zeekleipolders: - Intensieve veeteelt op zware zeekleigrond - Akkerbouw op de hogere lichte zeekleigronden - Gekenmertk door terpen dijke

De terpen langs de Hearewei zijn ontstaan tijdens de Vroege en Volle Middeleeuwen. De directe omgeving rondom deze terpen werd gebruikt voor veeteelt en in mindere mate voor akkerbouw. Ten noorden werd de leefbare ruimte begrenst door de zee, die tweemaal daags via geulen en prielen de laagste delen van het wad onder water zette, en telkens een kleine hoeveelheid vruchtbaar materiaal achterliet Terpen- en wierdenlandschap in ontwikkeling, een projectvoorstel De derde netwerkbijeenkomst op 2 december 2011 in het provinciehuis in Groningen was gericht op het terpen- en wierdenlandschap van het waddenkustgebied. Een landschap dat zich langs de gehele internationale waddenkust uitstrekt Geef aan welke van de volgende bodemsoorten (kies uit krijteerdgrond, poldervaaggrond, holtpodzolgrond, duinvaaggrond) het beste past bij de volgende landschappen: 1) de Loonse en Drunense Duinen; 2) een plateaurand in Zuid-Limburg; 3) een bosgebied op de Veluwe 4) Zuidelijk Flevoland. 4 PUNTE

Werkstuk Aardrijkskunde De 6 landschappen in Nederland

Terp - Leestekens van het Landscha

Werkstuk Aardrijkskunde 6 landschappen in Nederland (3e

Wie denkt dat terpen in de afgelopen eeuw wel goed beschermd zijn geweest, komt bedrogen uit. In de grote ruilverkaveling van de Geestmerambacht (1960-1975) is niet alleen het gehele oude landschap verdwenen, maar ook alle onbebouwde terpen. Ze zijn door grote draglines met de grond gelijkgemaakt. De aarde wordt gebruikt om sloten mee te dempen De Waddenvereniging is dé landelijke organisatie die opkomt voor de belangen van de Waddenzee. Dat doen we door sterk in te spelen op alle ontwikkelingen die plaatsvinden in het gebied én door zoveel mogelijk mensen bij ons werk te betrekken. Wij zijn een particuliere, onafhankelijke en kritische vereniging. Al onze standpunten zijn gebaseerd op feiten en wetenschappelijk onderzoek De rivier de IJssel was voor de bedijking een dynamische waterloop, die hier en daar grote meanders vormde. In de omgeving van Bronkhorst heeft de bedijking lang op zich laten wachten: tot in de 20e eeuw. De wandeling voert langs verschillende landschapselementen die de invloed van water, klei en de late bedijking laten zien, zoals terpen en oude rivierarmen Het zeekleilandschap. Kwelders en kreekruggen, kenmerken voor dit landschap. De kwelders zorgen voor nieuwe stukken land, afgezet door de zee. De kreekruggen waren al vroeg geschikt voor bewoning. Hier waren de mensen beschermd tegen het water. Hoe dit ontstond en wat het precies is leest u in het artikel: ''Het zeekleilandschap'' Bibliotheek » West-Friesland toen en nu » Deel 11. Sporen in het landschap » pagina 26-29. 11.6 De drie terpen van Eenigenburg Stille getuigen van dreigende rampspoed. Aan het eind van het dorp Eenigenburg, bij twee haakse bochten in de verder rechte weg, bevindt zich de toegang naar de grootste terp van het dorp

Verhaal Wijnaldum - Terpen- en Wierdenlan

2 Dagelijks leven op terpen en wierden 27 Annet vooral door het werk van A.E. van Giffen. opgraving zijn voor een belangrijk deel al verschenen in 1999,. Het plan was om helder te krijgen welke delen waardevol zijn en beter moeten worden beschermd tegen bebouwing of de aanleg van nieuwe wegen. Onderzoeker Jeroen Wiersma heeft vooral gekeken naar het landschap. Hij heeft gekeken naar het dorpenlint langs de N357, de weg van Leeuwarden naar Holwerd 2 Dagelijks leven op terpen en wierden 27 Annet Nieuwhof 3 vooral door het werk van A.E. van Giffen. Toen de bioloog Van Giffen in opgraving zijn voor een belangrijk deel al verschenen in 1999, maar belangrijke materiaalcategorieën als handgemaak Er zijn twee soorten veenbodems. Laagveenbodems vormen zich op plekken waar grondwater tot aan de oppervlakte doordringt. In de moerassen die ontstaan groeien verschillende soorten planten, waaronder riet, elzen en wilgen. Ze zorgen voor een veenbodem die uit vrij grof materiaal is opgebouwd. Hoogveenbodems zijn fijner van structuur

In de terpen, weilanden, koninklijke tuinen, natuurlijke bossen en Nationaal Parken. Soms zetten ze het landschap naar hun hand, soms laten ze haar op haar beloop. Het Friese landschap is er één waarin je volledig kunt opgaan, waar je tot bezinning komt en dat je herboren achterlaat. In 2021 brengt Friesland een Ode aan haar Landschap Download figuur [2] Toestand Droogmakerijen, oude zeekleipolders en veenontginningen in laag Nederland zijn internationaal gezien belangrijk. Ruim 95% van de droogmakerijen in Noordwest-Europa ligt binnen Nederland. Ook veenontginningen met strookvormige verkaveling, en oude zeekleipolders met hun terpen liggen vooral binnen Nederland. Pagina 1. Op de foto hierboven zie je twee grafstenen die met een grote boog met elkaar verbonden zijn, het gaat hier om een echtpaar. De joodse begraafplaats is toegankelijk via de algemene begraafplaats. Tijdens de jodenvervolgingen in de Tweede Wereldoorlog verloor Warffum, zoals zoveel dorpen in het terpen- en wierdenland, vrijwel alle leden van de joodse gemeenschap - Terpen zijn kenmerkende elementen in het Friese landschap. Vanaf ongeveer 500 v Chr. gingen mensen op terpen wonen op de kwelders langs de kusten van Groningen en Fryslân. Veeteelt en akkerbouw leverden veel op in dit vruchtbare kweldergebied. Terpen zijn woonheuvels die de mens opwierp in destijds nog onbedijkte gebieden

schiedenis van het terpen- en wierdengebied in de context van de ontwikkeling van het landschap. Zo bracht hij een blijvende verbin ding tot stand tussen de voorheen vooral cultuurhistorisch. Deze zijn vooral gelegen in een reeks evenwijdig langs (kt) Voormalige getijdengebieden waar terpen zijn opgeworpen als veilige woonplek Klei-op-veengebied (kov) Zone van veengronden met dun kleidek op de overgang van klei naar veen, globaal De laagveengebieden zijn in het huidige landschap als twee uitgesproken eenheden te. Het landschap is prachtig om te bekijken en er zijn diverse wandeltochten die toeristen langs alle mooie bezienswaardigheden brengen, in een rond de omgeving van Ferwert. Hier vind u onder andere beschermde dorpsgezichten met historische gebouwen, terpen zoals in Hogebeintum en een mooi landschap gelegen aan zee

Over de Achterhoek. De Achterhoek is het meest oostelijke deel van de provincie Gelderland. De streek wordt aan de westzijde begrensd door de rivier de IJssel. In het noorden grenst de streek aan Twente en Salland. In het oosten en zuiden is de landsgrens met Duitsland de rand van het gebied. De Achterhoek is dichterbij dan menigeen vaak denkt Dutch Delta Design. Nederland is gevormd door de relatie met het water. In het waddengebied vind je hiervan overal sporen. Terpen en wierden, een fijnmazig dijkenstelsel, gemalen, polders en de Afsluitdijk. De Wadden hebben een naam hoog te houden in watermanagement. De kust en de eilanden zijn grotendeels op de zee veroverd

Zeekleilandschap - Geologie van Nederlan

Op de kaart zijn de hoogteverschillen, patronen, structuren en systemen ingetekend die het Nederlandse landschap als totaliteit kenmerken en veelal provinciegrenzen overschrijden: terpen en wierden, enken, landgoederen, verdedigingslinies, forten, dijken, droogmakerijen, molens en gemalen, beekdalen en grote wateren Boeren op moderne terp. Spiksplinternieuwe veestallen verrijzen momenteel op opgehoogde stukken landbouwgrond in de Overdiepse polder, in Noord-Brabant. De moderne terpen zijn bestand tegen het vollopen van de polder, een maatregel om ervoor te zorgen dat Den Bosch in perioden van extra neerslag droge voeten houdt Dit is een kleurrijke reconstructietekening van een terp in de vroege middeleeuwe n (500 tot 1000 na Chr.). Hij is gemaakt door kunstenaar Fé Pelsmaeker. De tekening geeft een gedetailleerd beeld van het dagelijks leven op de terp en een fraai overzicht van het kwelderlandschap. De tekening laat het kwelderlandschap zien en onderdeel van dit. Deze techniek is vooral geschikt voor de kleinere terpen in de polders achter de dijken. Variant nummer twee is de concentrische terp, bedoeld voor grotere projecten terpen uit de 12e en 13e eeuw. Boerderijen in Midden-Delf-land werden in die tijd nog gebouwd op door boeren zelf op-geworpen terpen. Zo hield men bij hoogwater droge voeten. De boerderijen zijn verdwenen; de terpen zijn vanuit de lucht nog altijd herkenbaar in het landschap. Nabij de terpen zijn ook smalle strookjes land met riet te vinden

Voor de leerkracht Landschappen-in-nederland

landschap historie van het noordelijk zeeklei landschap

 1. gen 9 5. De polder 6. De grond daalt 3 7. De strijd tegen het water 4 8. Moder
 2. 2.1 Landschap 9 2.2 Geologische opbouw 10 2.3 Bedijkingen 10 3. Het niet-knippige landschap, vooral bestaande uit kwelderruggen en kwelderbekkens, is al zeer lang bewoond. De voorkomende terpen mende terpen bijna alle zijn afgegraven. Langs het van Harinxmakanaa
 3. gen en watersnoden Nederland. Volgens cijfers van de overheid zou 60 procent van Nederland zonder bescher
 4. Om alle reeds bestaande ideeën weer te kunnen loslaten, Al gauw kwam de wens voor een uitzichtpunt met een reliëfmaquette bovendrijven. Twee middelen om het verhaal van de terpen te kunnen vertellen. Bij één van de terpen, Vooral omdat de terpen in de loop van de tijd omgeploegd en ontgraven zijn en als vruchtbare grond verkocht werden
 5. Etappe 0: Proloog Stadswandeling Leeuwarden | Elfstedenpad. (12,0 km) Voeg toe als favoriet. Verwijder favoriet. Download GPX. Voordat je aan de wandeltocht der wandeltochten begint, dompel je je eerst een dagje onder in de Friese hoofdstad Leeuwarden. Kom alvast in de sfeer, leer wat woordjes Fries en bezoek de belangrijkste Friese musea

Verhaal Firdgum - Terpen- en Wierdenlan

2 Op welk moment kwam het eerste gebruik of de eerste bewoning van het Het perceel met de twee ooste-lijke terpen, dat tot 1927 verder naar het zuidoosten doorliep, is op deze kaart in zijn versmald, vooral daar waar de vaart wijd uitliep in het Geestmeer. Het mees Alle Burgum tracéalternatieven doorkruisen in meer of mindere mate het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden (zie afbeelding 2.1). Ook de stationslocatiealternatieven Burgum zijn gepland in open landschap van het Nationaal Landschap. Dit geldt vooral bij stationslocatiealternatief Burgu

Tentamen nummer 2 - StudeerSne

 1. Terpen, wierden en dijken en het klimaatdebat. M isschien is het lege landschap van Noord-Nederland wel op zijn mooist, nu er half december even sneeuw ligt op de winterse akkers. Hier aan 's lands einde bepalen zo'n 500 wierden (Groningen) en terpen (Friesland) op veel plekken nog steeds het beeld. Nog in de vroege negentiende eeuw dachten.
 2. aantal terpen en terpjes schatten we nu op meer dan 2000. Vele daarvan zijn ge­ heel of gedeeltelijk afgegraven, andere zijn nooit verder gekomen dan een huis­ podium en door latere opslibbing onzichtbaar geworden in het landschap. Bij grondwerkzaamheden worden nog regelmatig nieuwe terpjes ontdekt
 3. PDF | On Dec 1, 2018, Annet Nieuwhof and others published Het ontstaan van het terpen- en wierdenlandschap | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat
 4. buiteNLand - 2 02 Landschap --› Samenvatting - Marco Driessen woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen

Dagelijks leven op terpen en wierden. Annet Nieuwhof. Om maximaal profijt te kunnen trekken van de in de archeologie opgebouwde kennis over het terpen-en wierdengebied werd ook de uitwerking van oud onderzoek opgenomen in het Terpen-en Wierdenlandproject. Daarvoor werden twee iconische opgravingen gekozen: Ezinge en Wijnaldum-Tjitsma klimaatwisselingen zijn hier minimaal en de winters vallen heel laat in en zijn kort. Een paar graden vorst kunnen we krijgen, maar altijd van korte duur. Meest bijzondere is dat het groeiseizoen hier twee tot drie maanden langer duurt dan in Nederland. Daarom heeft onze tuin nu al zo'n volwassen uitstraling en hebbe Gebouwd op terpen (de wierden), zijn het historische herkenningspunten in het weidse Groninger land. Digibron cookies . Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan. Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies Terpen in een open landschap. Wegen kronkelig en willekeurig Dit zijn vooral bedrijven in de milieucategorieën 1 en 2 en in voorkomende gevallen in categorie 3. De regels in het bestemmingsplan Bûtengebiet geven aan welke ontwikkelingen in het buitengebied zijn toegestaan, en in welke omvang Het begrip landschap Vooral vanaf 200 voor Christus zijn de terpen groter en hoger geworden. De Thans zijn meer dan 1200 terpen in het gebied van de Friezen bekend. Op die woonheuvels bouwden de Friezen hun scheepvormige boerderijen. In lengte variëren ze van 17 tot 30 meter, in breedte van 6 tot 8 meter

Ode aan het Landschap 6: tijd om Friesland in de spotlight te zetten. En de Ode aan het Nederlandse landschap goes on! Je kunt het versje inmiddels vast wel dromen, want - tromgeroffel please - 2021 is het jaar van het landschap. En daarom zetten we het Nederlandse landschap in het zonnetje. In dit deel laten we het landschap van Friesland shinen lennia daarna toe. vooral boven de grote rivieren werden grote stukken land weggespoeld door de stijgende zee en begon men, nu nog herkenbare, terpen aan te leggen. door de vorming van de Zuiderzee en een duinenrij kreeg neder-land bij het begin van onze jaartelling min of meer zijn hui-dige vorm. de aanwezige landschappen waren wel ander Het Nederlandse landschap is rijk aan afwisseling, maar binnen Nederland biedt waarschijnlijk geen provincie zo'n veelvuldigheid van aard en uiterlijk als Friesland met zijn zee, strand en duinen, wad en kwelder, bouw- en grasland op klei-, veen- en zandgrond, meren en plassen, riviertjes en kanalen, moerassen zowel als nog levend hoogveen, bossen en zandverstuivingen

Kanalen in het landschap Kanalen in Nederlan

zijn in het landschap nog te zien. Oorspronkelijk lag het dorp op 2 terpen, de Holdingaterp en de Mellingaterp. Deze zijn omstreeks 1900 afgegraven om haar vruchtbare grond. Vooral in de vorige eeuw woonden er veel kleine en ook grote boeren, werd er groente verbouwd en had Feinsum een eigen middenstand Tijdens, maar vooral tussen de diverse transgressieperioden in, ontstonden in noordelijk Oostergo de terpen: veelal als een gewone, vaak enkelvoudige nederzetting op een hoger opgeslijkt gedeelte begonnen, groeiden zij met opzet, maar ook door de toevallige opeenhoping van mest en ander afval uit tot hoge woonheuvels, die een goede bescherming boden tegen de hoge waterstanden, die bij. Aangepast voor 2003 versie door Tekst 2000. 2vwo Hoofdstuk 2 Landschap § 8-1

Landschaps Geschiedeni

 1. In onze museumshop hebben we vanaf nu ook werk van Froukje Dijkstra. Froukje over haar werk: Architectuur, landschap en mensen zijn voor mij inspiratiebronnen en dan vooral de invloed van deze drie op elkaar. Mensen hebben invloed op de inrichting van het landschap, van een dorp of stad. Dit bepaalt hoe onze omgeving er uit komt te zien en dat is weer van invloed op onszelf
 2. landschappen zijn verpletterend en vormen de basis voor kwalitatief wonen en werken. Net zoals in Drenthe en Friesland zullen ze een magneet vormen voor bezoekers en nieuwe economische activiteit. Groningers zijn Nederlanders, er is geen wedstrijd tussen 'Nederland' en 'Groningen'. Ondanks politiek en media ervar 'Nederlanders' vee
 3. de laagste, zijn zaken waar niet alle buitenlandse bezoekers vertrouwd mee zijn. De wijze waarop het landschap wordt beleefd en wordt ervaren hangt dus sterk af van de ach­ tergrond van de bezoeker. Toch zijn er enkele aspecten die telkens terugkomen als het Neder­ landse landschap door buitenlandse bril beke­ ken wordt
 4. Dobben zijn gewoon gegraven poelen en kuilen voor drink- en bluswater. Dobben vind je op de brinken van Drentse dorpen en boven op de terpen in Friesland en Groningen. In Groningen zijn pingoruïnes vooral op en langs de Hondsrug te vinden
 5. welke structuurkenmerken ook bij vervangende bebouwing zijn te handhaven, structuur van Pingjum zijn vooral het stratenpatroon, gevormd door de Grote Buren en de Kleine Buren, en bestaan­ de terpen gelegen rondom komvormi-ge laagten. De terpen Pingjum, Lutk
 6. den aanwezig zijn. In geval van terrein 5G-94 (figuur 2, links, omlijnde hoogtelijnen) kan worden vastgesteld dat de terp, net als terp 5G-95 (rechts), ligt binnen een langgerekt terpensnoer. Tussen en rond beide terpen liggen/lagen verhoogde akkers (figuur 2, zie ook figuur 3). Terpen en akkers samen maken deel uit van een kwelderwal die om land

Kenmerkend zijn de rust, de ruimte en een prachtig weids landschap. 2.2 Landschap. 2.2.1 Ontstaansgeschiedenis van het landschap . verhogingen (terpen) opwierpen om zichzelf te beschermen tegen overstromingen. In de Middeleeuwen werden systematisch dijken aangelegd om de invloed van de zeein te perken 3.1.2 Terpen In de Terpen Vooral tussen Alkmaar en Enkhuizen is hier te zien dat veel wordt gebouwd op de terpen structuur. Op negatieve effecten op het landschap wat te reduceren. In alle drie adaptatie strategieën wordt (een deel van alle) nieuwe bebouwing op veilige plekken gebouwd Van alle dorpjes in Groningen is hier de oorspronkelijke radiaire wierdevorm nog het duidelijkst zichtbaar. De kerk bevindt zich in het midden van het centrum, waar de woningen in twee cirkels omheen gebouwd zijn. Bijzonder is het feit dat deze wierde al 2.200 jaar onafgebroken bewoond is Bij Mook zijn ook twee schansen bekend, maar het is niet duidelijk welke functie die hadden, daarnaast zijn deze veel groter. De schans in Dieren is ongeveer 60 x 60 meter, heeft vijf punten (bastions) die verbonden zijn door wallen (courtines) van 33 meter lang, 4 meter breed en 30 cm hoog Hier zijn geen stran-den, hier is geen beschutting. De wind giert om je oren, de zee knabbelt aan de dijk, er zijn schapen en er is vette klei zo ver het oog reikt. Ons bezoek aan de Wadden richt zich op dit vasteland. Daar treffen we een landschap waarin op de grens van land en water fascine-rende patronen zijn ontstaan en waar mense

Duinen en dijken, bossen en stranden, meren en moerassen. Nergens anders vind je zoveel verschillende landschappen per vierkante kilometer als in Friesland. Het eigenzinnige karakter van de Friezen is duidelijk zichtbaar in deze landschappen. In de terpen, weilanden, koninklijke tuinen, natuurlijke bossen en Nationaal Parken. Alle reden voor een Ode aan het Landschap 2. GEOlft01U'OLOGIE Het huidige landschap io vooral ontstàan door de botsing van de rivier de Maas met een dik ijspakket ged ende de Rise-periode, ongeveer 200.000 jaar geleden. Men stelt zich dit gebeuren alsvolgt voor. Tijdens de voorlaatste ijstijd stroomde de rmas als een verwilderde, vlechtend Landschap). onumentenzorg en natuurbehoud zijn 1 beide zijn van vitaal belang. We willen I ons thuis blijven voelen in dit land en dan moeten we het ondanks alle niet te ver-mijden veranderingen ook kunnen blijven herkennen. Onze lokale, regionale en natio-nale identiteit wordt niet alleen door onze ge-schiedenis en taal bepaald, maar ook doo De vele terpen in het landschap zijn een typisch Fries fenomeen, het zijn door de mens gemaakte heuvels om op te wonen, zodat de huizen droog bleven. De keuze aan campings in Friesland In Friesland zijn een hoop campings te vinden, voor iedereen is er wel wat

Wandelen in Friesland is geweldig. Door de vele bootjes, de Waddenzee en de eigen taal krijg tijdens je wandeling in Friesland een instant vakantiegevoel. De weidsheid van de provincie, gecombineerd met de vele Friese meren en in het achterhoofd de Elfstedentocht maken van elke wandelroute een belevenis. In de hoofdstad Leeuwarden maak je prachtige stadswandelingen en met vier nationale parken. 2. Welke typen landbouwbedrijven (grootte, economisch rendabele) zijn het bes-te in staat dit landschap te leveren, en is voor deze bedrijven voldoende inko-men te halen primair uit voedselproductie, aangevuld met inkomen uit beheer natuur en landschap? 3. Welke andere stimulansen kunnen een bijdrage leveren aan instandhoudin Twee derde van het Friese terpenbestand is er slecht aan toe. Steeds meer gemeenten en landbouwers zien het nut in van bescherming van terpen. LEEUWARDEN, Graften. Op sommige plaatsen is het Nederlandse landschap zo steil, dat al lang geleden maatregelen nodig waren om bodemerosie tegen te gaan. Een voorbeeld is het gebied tussen Rhenen en Achterberg, maar verder zijn alle graften te vinden in Zuid-Limburg. Vanaf de weg Gulpen-Vaals zijn zeer mooie exemplaren te zien, vooral tussen Wahlwiller en Eys

Erfgoed en leefomgeving zijn twee elementen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in het heden. Door de drie elementen (erfgoed, landschap en ruimtelijke kwaliteit) in samenhang te bezien, wil het waterschap bijdragen aan het doorgeven van ons mooie landschap aan de volgende generaties en zorgen dat nieuwe objecten zich hechten in de. dan vooral over de archeologische resten van vóór ca. 1500. Voor de periode na 1500 zijn vooral de historische bronnen en kaarten van belang. Zoals gezegd zijn uit die periode regelmatig nog relicten zichtbaar in het huidige landschap. 2 Dit is het studieveld van de historische geografie en de gebouwde monumentenzorg