Home

Kga afval voorbeelden

Klein Gevaarlijk Afval (KGA) - OD NH

Klein chemisch afval (KCA), klein gevaarlijk afval (KGA) GA

Klein chemisch afval. Klein chemisch afval (kca) (in Nederland) of klein gevaarlijk afval (kga) (in België) is huishoudelijk afval waar chemische stoffen in zitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu. Het afval bevat bijvoorbeeld lood, kwik, cadmium, chroom of organische oplosmiddelen De KGA-inzamelaars zijn verplicht deze 6 afvalstoffen op afroep binnen een maand bij bedrijven op te halen. Het gaat om de volgende afvalstoffen: chemicaliën van laboratoria; resten van amalgaam van tandartsen; resten van verven, lakken en bijvoorbeeld beitsen; fotografisch gevaarlijk afval (onder andere fixeer, ontwikkelaar en spoelwater) Klein chemisch afval (KCA), klein gevaarlijk afval (KGA) GA . Voorbeelden van KGA zijn (inkt)cartridges, batterijen, accu's en afval van bepaalde schoonmaakmiddelen. Het gaat hierbij meestal om kleine hoeveelheden KGA tot 200 kg per afvalstof en per afgifte

KGA (Klein Gevaarlijk Afval) of KCA (Klein Chemisch Afval) is afval waar chemische stoffen in zitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Denk aan zware metalen als lood, kwik of cadmium, organische oplosmiddelen zoals tolueen of ethanol of giftige stoffen zoals Pcb's KGA lijst en Klein Gevaarlijk Afval Voorbeelden De opgeschoonde KGA lijst brengt ons tot onderstaand overzicht met veertien categorieën klein gevaarlijk afval: Verven, lakken, vernissen, lijmen, siliconen, kleurstoffen, toners, inkten en inktcartridges plus hun (lege) verpakkingen die niet gewoon recyclebaar zijn (bv. gebruikte inktcartridges) Op grond van het Besluit inzamelen afvalstoffen geldt een inzamelvergunningplicht voor de onderstaande stromen klein gevaarlijk afval, in hoeveelheden minder dan 200 kg per afvalstof per afgifte: 1. laboratoriumchemicaliën; 2. restanten van de toepassing van amalgaam in de tandheelkunde; 3. afvalstoffen afkomstig van de toepassing van verven, lakken, beitsen en andere soortgelijke vloeibare en pasteuze middelen; 4. fotografisch gevaarlijke afvalstoffen; 5. zuren, logen, galvanische en. Klein chemisch afval is huishoudelijk afval waar chemische stoffen in zitten. Deze zijn schadelijk voor mens en milieu. Het klein chemisch afval bevat bijvoorbeeld lood, kwik, cadmium, chroom of organische oplosmiddelen Gevaarlijke afvalstoffen: afvalstoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid van de mens of voor het milieu opleveren, kunnen opleveren, of die in speciale inrichtingen dienen verwerkt te worden. Een voorbeeld van gevaarlijk afval is verpakkingsmateriaal met één of meer gevarensymbolen (zie pictogrammen hieronder) op het verpakkingsetiket

Kga is afval met chemische stoffen zoals lood, kwik, cadmium, chroom of dioxine. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor milieu, mens en dier. U herkent het aan het logo op de verpakking: een container met een rood kruis. Op de site www.scheidadvies.nl leest u of uw afval onder kga valt  Houdt u aan de gestelde bedrijfsregels met betrekking tot het scheiden van afval.  Gooi nooit KGA-afval in containers, die bestemd zijn voor normaal bedrijfsafval. Wanneer bijvoorbeeld KGA-afval zoals blikkenverf, lijm siliconenkit in een oud ijzercontainer worden gegooid, dan moet de gehele container als KGA-afval worden afgevoerd. Dit neemt dan extra verwerkingskostenvoor het bedrijf met zich mee.  Asbesthoudende materialen moeten altijd gescheiden worden ingezameld

Gratis. U mag maximum 50 liter of 50 kilo KGA per jaar per gezin aanbieden. Wat wel? verven, lijmen, inkten en harsen; solventen of oplosmiddelen (white spirit, antivries, ) zuren; basen of logen (bijtende vloeistof) batterijen; kwikhoudend afval; bestrijdingsmiddelen; afvaloliën; brandblussers; rookdetectoren; RX-foto's; spaarlampen; vuurwer Het bouwbedrijf mag onder voorwaarden zelf gevaarlijk afval afvoeren naar een gemeentelijk KGA-depot: het moet om eigen bedrijfsafval gaan (voorbeeld: een schildersbedrijf dat zijn eigen verblikken afvoert); het KGA-depot dat dergelijk afval aanneemt moet in het bezit zijn van een bewaarvergunning voor bedrijfsmatig gevaarlijk afval Wat is kga? Kga is afval met chemische stoffen zoals lood, kwik, cadmium, chroom of dioxine. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor milieu, mens en dier. U herkent het aan het logo op de verpakking: een container met een rood kruis. Op de site www.afvalscheidingswijzer.nl leest u of uw afval onder kga valt. Een paar voorbeelden Klein Chemisch Afval wordt afgekort als KCA. Ook kan het Klein Gevaarlijk Afval worden genoemd. Dan wordt het afgekort als KGA. KCA is afval waar stoffen inzitten die schadelijk zijn voor mensen en/of voor het milieu. Materialen zoals lood, kwik of organische oplosmiddelen zijn hier voorbeelden van

Klein Gevaarlijk Afval (KGA) Bodemrichtlij

  1. kga; Dadan; volgehouden; Majka; lichaampjes van Deetjen; Onnoemelijk; lampongaap; vaal; Nieké; vervalle
  2. Voorbeelden: Het verschil tussen klein chemisch afval (kca) en klein gevaarlijk afval (kga) is als volgt: kca is afkomstig van particulieren en kga is afkomstig van bedrijven. Het kca dat door burgers naar het gemeentelijk kca-depot wordt gebracht, wordt echter kga zodra het het gemeentelijk depot verlaat; het is dan bedrijfsafval geworden
  3. KCA/KGA en Chemicaliënverpakkingen 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Kleine hoeveelhe den gevaarlijke afvalstoffen 2. Belangrijkste bronnen Huishoudens en bedrijven 3. Aanbod in 2000 (in Nederland) 36 kton (gescheiden ingezameld) 22 4. % nuttige toepassing in 2000 niet bekend 5. % verwijdering in 2000 niet bekend 6
  4. Klein gevaarlijk afval (KGA) zijn resten van producten waarin gevaarlijke chemische producten zijn verwerkt. Ze horen niet bij het restafval. Breng ze naar het recyclagepark of een KGA-ophaling in uw buurt
  5. Gemengd niet-gevaarlijk afval type 1. Wat je zeker moet weten. Gemengd niet- gevaarlijk afval is een afvalstroom die alle materialen bevat die kunnen geklasseerd worden onder de noemer grof vuil. Voorbeelden hiervan zijn: papier, metaal, hout, plastic, stenen, ijzer, WC potten, wasbakke

Alle vaste afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding, die in een restafval / huisvuilzak kunnen geborgen worden, met uitzondering van die afvalstoffen waarvoor er een andere selectieve inzameling bestaat: kringloopgoederen, papier en karton, textiel, glas, kga, gft, snoeihout, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, gemengde metalen, puin, pmd. kga. [b]klein gevaarlijk afval. Vaker gespeld als KGA. [/b] Voorbeelden: Het verschil tussen klein chemisch afval (kca) en klein gevaarlijk afval (kga) is als volgt: kca is afkomstig van particulieren en kga is afkomstig van bedrijven. Het kca dat door burgers naar het gemeentelijk kca-depot wordt gebracht, wordt echter kga zodra het het g. Klein chemisch afval (kca) is een verzamelnaam voor allerlei soorten gevaarlijk afval, van spaarlampen en batterijen tot gootsteenontstopper en verf. Lever klein chemisch afval altijd op de juiste manier in. Een groot deel van de (schadelijke) stoffen in kca kan worden hergebruikt. Daarvoor is het belangrijk dat je het kca gescheiden inlevert. Klein gevaarlijk afval (kga afval) U bent als bedrijf verplicht klein gevaarlijk afval (kga afval) gescheiden af te voeren. Denk hierbij aan toners, cartridges, printerlinten, batterijen en lampen. Onze chemobox van 30 of 60 liter helpt u klein gevaarlijk afval of klein chemisch afval gescheiden af te voeren. Gemakkelijk en effectief

Klein Gevaarlijk Afval (KGA) zoals lege verfpotten, oude tl-lampen, loodaccu's, olieresten, chemicaliën, lege cartridges en toners wordt vaak voor lange tijd opgeslagen in bedrijven, of erger nog, belandt in de restcontainer. U bent als bedrijf verplicht Klein Gevaarlijk Afval (KGA) afzonderlijk in te zamelen Chemisch afval. Afval scheiden en op de correcte manier deponeren en/of afvoeren is best lastig. Soms moet je een heuse chemicus zijn om te begrijpen welk afval waar heen moet. In het geval van chemisch afval wordt er over KGA en KCA gesproken. KGA staat voor kleine gevaarlijk afval Klein gevaarlijk afval (KGA) >> verpakkingen met of zonder restanten van producten van huishoudelijke oorsprong. Voorbeelden: glazen siervoorwerpen, vuurvast glas (zoals Pyrex, Arcopal), roofing, keramische tegels, giarton platen, vazen en borden, porseleinen beeldjes,.

KCA/KGA Batterijen, spaar- en TLlampen medicijnen, tonercartridges etc (Zie lijst KCA/KGA 2001) KCA/KGA (Klein Chemisch Afval/Klein Gevaarlijk afval): Afval waarvan de (voorbeeld) Bron- en contactonderzoek in zorginstellingen en instellingen voor langdurige zorg. Met deze verpakking wordt voldaan aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan het verpakken van KGA. Een paar voorbeelden van KGA zijn: 1. Lege plastic flessen. 2. Lege Batterijen. 3. TL-lampen 4. Verfblikken. 5. Giftige stoffen. [plaatje1] [plaatje2] [plaatje3] stortafval Afval dat niet geschikt is voor hergebruik, niet verbrand kan worden. Labo-afval. SYNONIEMEN OF VOORBEELDEN AFVALSOORT Kga; Waar naartoe? Recyclagepark Opgelet: enkel het afval van particulieren; AFVALINZAMELING Ophaling aan huis; Recyclageparken; Glasbollen; Sorteerstraten

Kga IVAG

Afvalstoffen met bijzondere risico's 56 Klein Gevaarlijk Afval (KGA) 57 Voorbeelden van veel gebruikte chemicaliën 59 Recycling logo's 61 R & S zinnen worden H (Hazardous) en P (Precaution) Zinnen (GHS/REACH) 63. VOOR VRAGEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET FSC, RESTSTOFFENBEHEER TEL. 253 3236. De vraag of bedrijven afvalstoffen van buiten de inrichting opslaan kan van belang zijn voor het bepalen of de activiteit vergunningplichtig is. Deze vraag en antwoord geeft enkele praktische voorbeelden en beschrijft welke gevolgen dit heeft Voorbeelden huishoudelijk klein chemisch afval: - batterijen - schoonmaakmiddelen - spaarlampen - make-up* - gootsteenontstopper. Let op: lege verfblikken zijn geen chemisch afval, maar restafval. Ongebruikte medicijnen dienen bij de apotheek ingeleverd te worden Toets over afval en hulp bieden. Toets waarop leerlingen moeten kunnen uitleggen wat restafval, KGA en GFT is. Ze moeten van de verschillende soorten afval ook een voorbeeld kunnen geven. Het tweede deeltje van de toets gaat over het bellen naar de hulpdiensten Onder KGA worden zes met name genoemde afvalstoffen verstaan waarvoor een inzamelplicht geldt. Daarnaast vallen onder KGA alle afvalstoffen die op basis van de Eural zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen voor zover zij in hoeveelheden van minder dan 200 kg per afvalstof per afgifte worden aangeboden. 1

Sorteerregels kga Ecower

Chemisch afval inzameling en recycling. Gevaarlijke stoffen heten niet voor niets 'gevaarlijke stoffen'. De afvoer daarvan moet voorzichtig en volgens de juiste wet- en regelgeving worden gedaan. Heb je als bedrijf gevaarlijk chemisch afval, dan dient de inzameling aan strenge eisen te voldoen. Ook als dit om kleine hoeveelheden gaat KGA is afval waarin chemische stoffen zitten, die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid van mens en dier, zoals lood, kwik, cadmium, chroom of dioxine. KGA mag niet bij het gewone afval. Enkele soorten KGA staan bekend als 'milieuvriendelijk', toch mogen ze niet bij het restafval Of u nu kleine of grote hoeveelheden gevaarlijk afval produceert, voorzichtigheid is geboden! Bij De Bree Solutions hebben we alle oplossingen én kennis in huis om op correcte wijze met deze afvalstoffen om te gaan. Vraag ons gerust om verder advies via het formulier. Enkele voorbeelden van bijzonder en gevaarlijk afval: Verf/lijm/inkt-afval. Klein Gevaarlijk Afval (KGA) De Wet Milieubeheer schrijft voor dat ieder bedrijf zijn Klein Gevaarlijk Afval geregistreerd moet afvoeren en op de juiste manier moet opslaan en verpak- ratten zijn slechts voorbeelden van plaagdieren die u een hoop ellende kunnen bezorgen. Schade Fysieke belasting is een ander woord voor lichamelijke belasting, bijvoorbeeld van de rug, de botten en spieren in armen en benen. Dit wordt ook wel mechanische belasting genoemd. Bij overbelasting van het lichaam kunnen klachten ontstaan. Voorbeelden van fysieke belasting zijn: zware spullen tillen en dragen. duwen en trekken

Afval sorteren en scheiden leidt tot minder verspilling. Recycling van afval is beter voor het milieu. Met het naleven van een goed afvalbeleid geeft u het goede voorbeeld. Afvalscheiden zorgt voor een beter imago van uw organisatie, intern én extern. Afval niet op de juiste manier scheiden kan leiden tot boetes, ook bij overheidsinstellingen Organisch afval (GFT) GP Groot Inzameling & Recycling 088 472 12 00 verkoop@gpgroot.nl × Gevaarlijk afval (KCA/KGA) Voorbeelden van tuinafval met invasieve exoten: Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, reuzenbalsemien, grote waternavel

BIJZONDER EN GEVAARLIJK AFVAL Het begrip 'bijzonder en gevaarlijk afval' omvat een breed scala aan afvalstoffen: van klein gevaarlijk afval (KGA) tot zeer specifiek gevaarlijk afval dat een reëel gezondheidsrisico inhoudt. Of u nu kleine of grote hoeveelheden bijzonder of gevaarlijk afval heeft, voorzichtigheid is geboden! Bij De Bree Solutions beschikken we over de nodige kennis om die. Balenpers ja of nee: een praktijk voorbeeld Een balenpers: waar moet je op letten? deAfvalMarkt.nl heeft voor een turkse supermarkt een analyse gemaakt van hun karton afval: is een balenpers rendabel en praktisch mogelijk? Als eerste hebben we de kartonproductie bekeken, maar ook het soort karton KGA is afval dat schade kan toebrengen aan mens en milieu. Bekende voorbeelden zijn batterijen, spaar- of energiezuinige lampen, lampolie, nagellak en medicijnen. Als deze producten tussen het gewone restafval terechtkomen, kan dit vervelende gevolgen hebben

Voorbeeld procedure Inspectie en (groot) onderhoud. Let op: Voor het betreden van een hal dient men altijd met minimaal 2 personen te zijn. Middels een onderhoudsplanning wordt aangegeven wanneer en waar onderhoud moet worden uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van onderhoud is de installatie niet voor de productie beschikbaar Voorbeeld criteria (Gunning)criteria dagen aanbieders uit om zich te onderscheiden. Prijs is een gangbaar criterium om partijen te vergelijken. Maar kwaliteitscriteria kunnen een belangrijke rol spelen bij een duurzame uitvraag. Sterker nog, volgens de aanbestedingswet mag je niet allee

KCA/KGA (klein chemisch afval/klein gevaarlijk afval, dat zijn batterijen, blikken verf e.d.) Papier en karton: Een voorbeeld van zo'n rapport is 'Van afval naar grondstof' dat in 2011 is opgesteld door ROVA (afvalinzamelings- en verwerkingsbedrijf) Afvalkunst en workshop. Regelmatig worden wij door bedrijven en organisaties benaderd met de vraag of wij iets creatiefs met hun afval kunnen doen. Dit kunnen breedopgezette opschoonacties zijn, maar ook kantoren die met hun overbodige spullen een creatief voorwerp voor ogen zien. Gaandeweg heeft zich dat ontwikkeld tot een aantal mogelijkheden RESTAFVAL 9 Niet-recycleerbaar afval 9 Etensresten, bladeren, takjes, gras, bloemen, keukenrolpapier, theezakjes, koffiedik en koffiefilters, 8 Recycleerbaar afval 8 Scherpe voorwerpen 8 Klein Gevaarlijk Afval (KGA) 8 Wegwerpluiers, kattenbakvulling, mosselschelpen, ! max. 15 kilogram gft-zakken zijn composteerbaar

Klein gevaarlijk afval Limburg

Afval Sorteren! Vlaanderen scoort goed qua afvalbeleid en sorteren. Door inspanningen van alle inwoners, is België een Europees voorbeeld voor afval scheiden. Meer dan 95% van de inwoners sorteert thuis zijn afval. Er is 670.000 ton minder CO2-uitstoot per jaar omdat mensen sorteren. Een prestatie waar we trots op zijn Daarnaast geeft het LAP per afvalstroom (klein gevaarlijk afval, scheepsafvalstoffen en afgewerkte olie) beleid weer in de betreffende sectorplannen 18 'KCA, KGA', 53 'Afvalstoffen van schepen' en 56 'Afgewerkte olie' en bijhorende toelichting daarop. Daarnaast wordt getoetst aan het Besluit inzamelen afvalstoffen

Sorteerregels. Iedereen twijfelt wel eens bij het sorteren. Je afval goed sorteren is belangrijk voor de juiste verwerking. Recycleerbare materialen worden dankzij jou opnieuw gebruikt om nieuwe producten te maken. Welk specifiek afval wil je sorteren? Wij helpen je op weg Bovendien gaat het bij zorginstellingen en ziekenhuizen niet alleen om medisch afval en klein chemisch/gevaarlijk afval. Denk aan kantoorafval, keukenafval, afval van patiënten en bezoekers. Bij elkaar gaat het om een flinke berg afval die in afvalbakken verdwijnt. Die berg kan met goed afvalbeleid goed gescheiden en zelfs verkleind worden Toets waarop leerlingen moeten kunnen uitleggen wat restafval, KGA en GFT is. Ze moeten van de verschillende soorten afval ook een voorbeeld kunnen geven. Het tweede deeltje van de toets gaat over het bellen naar de hulpdiensten. Downloadbaar lesmateriaal 20-09-2011 (25

Klein chemisch afval - Wikipedi

DoelDoel van deze voorbeeld werkinstructie is het zo veilig mogelijk uitvoeren van inzamelen en verwerken van matrassen. Bezoekers van de Milieustraat bieden matrassen aan en deze worden in toenemende mate gescheiden verwerkt.Risico'sDe risico's bij het inzamelen en verwerken van matrassen zijn met name Ook gevaarlijke afvalstoffen zamelen wij graag voor u in. Voorbeelden hiervan zijn: koelvloeistoffen, oliefilters, accu's, afgewerkte olie, oplosmiddelen, spuitbussen, brandstofresten, remvloeistoffen, airbags en gordelspanners en overig klein gevaarlijk afval (KGA). Wij ontzorgen u graag op het gebied van afvalinzameling

klein gevaarlijk afval (KGA) kunststoffen De grofvuilfractie in het recyclagepark omvat groot brandbaar restafval van huishoudelijke oorsprong dat niet in je (omvang, gewicht, ) niet in de grijze huisvuilzak past. Voorbeelden: matras die nat, beschadigd (bijv. brandplekken) is of een vulling van stro of. Het beperken van afval kan ruim benaderd worden bv. sorteren van PMD, GFT, KGA, restafval, (eventueel voorbeelden van afvalverwerking: fleece, gerecycleerd papier, ). DECR. NR LEERPLANDOELSTELLINGEN Thema Dit thema wordt best functioneel benaderd door gebruik te maken van voorbeelden en casussen uit de praktijk of de eigen.

Video: Gevaarlijk afval - Wikipedi

Kga voorbeelden, kga staat voor 'klein gevaarlijk afval

Gevaarlijk en chemisch afval GP Groot inzamelin

Afvalinzameling: klein chemisch afval – Afferden-limburg

KGA Bilge en afgewerkte olie PK-groep 4a 50 kilo 500 liter PK-groep 4b 175 kilo 750 liter Naheffing Indien een schip meer afvalstoffen produceert dan de maximale hoeveelheid die is toegewezen aan zijn pk-groep, kan dit zonder problemen afgeven. Extra afgeven is dus mogelijk Containers voor chemisch afval kunt u gebruiken voor uiteenlopende doeleinden. Batterijen, TL-buizen, oliehoudend afval, spuiten & naalden, voor al deze chemische afvalstromen bestaan aparte inzamelmiddelen. Milieu Service Nederland zorgt voor milieuvriendelijke en veilige verwerking van al uw chemisch afval Gevaarlijk afval is afval dat gevaarlijk is voor mens, dier of milieu. Voorbeelden van gevaarlijk afval is afval dat zware metalen, polychloorbifenylen (PCB's) of (landbouw)chemicaliën bevat. Ook afgewerkte olie, oliefilters, batterijen, accu's, oplosmiddelen en beitsbaden zijn gevaarlijk afval. 2.3Klein gevaarlijk afval Afval wordt zo weer grondstof en het spaart bovendien energie. Al het afval dat niet gescheiden wordt ingeleverd, wordt verwerkt als restafval. Soms worden hier nog dingen uitgevist, maar het meeste wordt verbrand. Gescheiden afval moet wel zo 'schoon' mogelijk zijn: daarmee bedoelen we dat er liever geen dingen bij zitten die er niet bij horen

Vlarema 6 brengt nieuwe lijst klein gevaarlijk afval

sectorplan 17 KCA/KGA en chemicaliënverpakkingen - PDF

GMT - Het brein achter de ingenieuze automatisering van

Als voorbeeld zijn dit slib van Remondis en MAW2 afval van de MAE. Het aanmelden en afvoeren zal hieronder per categorie afvalstof worden behandeld. 4.1 KLEIN GEVAARLIJK AFVAL Kleine hoeveelheden gevaarlijk afval worden door de ontdoener(def 8.4) via een volledig ingevuld Afvalformulier KGA (zie onderstaande afbeelding) naar de mail 7.2 RFID chip grote voorbeeld voor andere landen 22 7.3 De weg naar Digitale vaardocumenten wordt vervolgd 22 7.4 Meer mogelijkheden met de bemanningspas 23 verwijdering van niet olie- en vethoudend Klein Gevaarlijk Afval (KGA) en overig scheepsbedrijfsafval Als onderdeel van Shanks Groep besteedt ook Klok Containers aandacht aan de circulaire economie. Eenmaal in handen van onze bedrijven is afval de grondstof van de toekomst. Ieder jaar wordt maar liefst 93% van het afval dat wij verzamelen hergebruikt. Dankzij onze uitgekiende werkwijze waarin wij afval zo goed mogelijk scheiden en verwerken, ligt een tweede leven in het verschiet

Productief) Restafval - Sorteren, recycleren en kunst creërenPPT - Waar moet mijn yoghurtpotje? PowerPoint Presentation8 Welke biotoop?

Voorbeelden van vrijkomende afvalstoffen zijn: • Restafval • Oud papier en karton (verpakkingsmaterialen) • Vertrouwelijk papier (bijvoorbeeld bij uw administratie op kantoor) • Folies • Bruingoed (zoals computers) • Cartridges • Overig klein gevaarlijk afval (KGA) Om dit zo efficiënt mogelijk te organiseren, leveren wij u de benodigde containers en emballage afgestemd op uw. Als onderdeel van Shanks Groep besteedt ook Milieu Express aandacht aan de circulaire economie. Eenmaal in handen van onze bedrijven is afval de grondstof van de toekomst. Ieder jaar wordt maar liefst 97% van het afval dat wij verzamelen hergebruikt. Dankzij onze uitgekiende werkwijze waarin wij afval zo goed mogelijk scheiden en verwerken, ligt een tweede leven in het verschiet Containerpark - grof afval: Lampen: Gloeilampen, TL-buizen, autolampen: Dit glas heeft vaak een andere samenstelling en kan zware metalen bevatten. Containerpark / Electrozaken TL = KGA gloeilampen = grof afval: TV-schermen: Televisie- of computerschermen: Ze bevatten zware metalen die het smeltproces verstoren KGA Klein gevaarlijk afval (afkomstig van bedrijven, onder meer van KCA-depots) Kra Kaderrichtlijn afvalstoffen EG Nr. 2008/98/EG KWD kantoor-, winkel- en dienstensector Voorbeelden (niet limitatief en niet in hiërarchische volgorde) zijn: - hoofdgebruik als brandstof - opvulling (* 3 Voorbeelden uit het buitenland 26 3.1 Inleiding 26 3.2 België 26 3.3 Denemarken 27 3.4 Portugal 27 3.5 Duitsland 30 Afval (KGA). Schoon gespoelde lege verpakkingen kunnen afhankelijk van het logo dat op het etiket staat afgevoerd worden als bedrijfsafval of KGA Gevaarlijk afval is afval dat gevaarlijk is voor mens, dier of milieu. Voorbeelden van gevaarlijk afval is afval dat zware metalen, polychloorbifenylen (pcb's) of (landbouw)chemicaliën bevat. Ook afgewerkte olie, oliefilters, batterijen, accu's, oplosmiddelen en beitsbaden zijn gevaarlijk afval. Radioactief afval is weliswaar gevaarlijk, maar valt volgens de Nederlandse wetgeving niet onder.