Home

Geheimen van de rozenkrans

De mysteries (of geheimen) van de rozenkrans zijn belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus waarover je kan mediteren tijdens het bidden van de rozenkrans. In totaal zijn er twintig mysteries: telkens 5 blijde, lichtende, droeve en glorievolle mysteries. Bijbelteksten bij de mysteries van de rozenkrans (pdf) Blijde mysterie Geheimen van de Rozenkrans De Geheimen van Rozenkrans zijn 15 staties in de processieomgang rond de begraafplaats in het Fatimapark te Sprundel. Deze 15 staties vertellen religieuze verhalen over de geloofsgeheimen van de vijf blijde, de vijf droevige en de vijf glorievolle geheimen van de Rozenkrans Rozenkrans - Glorievolle Geheimen. De Glorievolle Geheimen van de Rozenkrans worden op woensdag en zondag geboden. 1. Jezus verrijst uit de doden. Op de eerste dag van de week, heel vroeg, toen de zon juist op was, gingen Maria Magdalena, Maria de moeder van Jakobus, en Salome naar het graf. Ze zeiden tot elkaar: ' Wie zal de steen voor ons van de. Tijdens het rozenkransgebed worden de zogenaamde geheimen of mysteries van de Rozenkrans overwogen. Zij vormen een korte samenvatting van het levensverhaal van Jezus en Maria, ontleend aan de evangeliën. Elke reeks geheimen bestaat uit vijf overwegingen. Tot eind 2002 waren er drie reeksen geheimen: de Blijde, Droevige en Glorievolle Geheimen

V. De Geheimen van de rozenkrans Hierna begint het bidden van de Geheimen die ons het leven en de boodschap van onze Heer Jezus Christus en van Maria doen overwegen (zie voor de vermelding van de afzonderlijke Geheimen: VII.) Op de grote kraal wordt telkens het 'Onze Vader' gebeden en op de reeks van de volgend Geheimen. Tijdens het bidden van de rozenkrans overweegt men bij elk 'tientje' een van de 'geheimen' (of beter gezegd 'mysteries') van het leven van Jezus. Als men de gehele rozenkrans bidt (dat is traditioneel 3 keer rond of, als u de geheimen van het licht meerekent, 4 keer rond.) worden alle geheimen overwogen De glorievolle Geheimen. De zalige Alain de la Roche ontving de onderstaande beloften van de H. Maagd Maria. Deze beloften betreffen de traditionele Rozenhoedjes-rozenkrans. Wie de Rozenkrans godvruchtig bidt en daaraan trouw blijft, zal al zijn gebeden verhoord zien. Ik beloof een heel speciale bescherming en bijzondere genaden aan ieder die de. De Geheimen van de Rozenkrans . Zie: De Blijde Geheimen; De Droevige Geheimen; De Glorievolle Geheimen; De Geheimen van het Lich Geloofsgeheimen. Het bidden van een rozenkrans gaat gepaard met het gedenken van geloofsgeheimen (het woord 'geheim' dient men op te vatten in de betekenis van ' mysterie '). Er zijn er twintig van. Per vijf gegroepeerd staan deze bekend als de 'blijde', de 'droevige' en de 'glorievolle' geheimen

Dit zijn de 'geheimen' van de rozenkrans. Vijf blijde geheimen hebben te maken met de geboorte van Jezus. Vijf droevige geheimen gaan over het lijden en sterven van Jezus. Vijf glorievolle geheimen staan stil bij de verrijzenis van Jezus. Vijf geheimen van het licht hebben te maken met het openbaar leven van Jezus. Deze twintig geheimen omvatten het hele leven van Jezus. Daarom wordt de rozenkrans ook wel een samenvattin ROZENKRANS VAN DE DROEVIGE GEHEIMEN VOOR DEZE TIJD. Inleidend gebed. Moge de Heilige Naam van God, onbegrijpelijk en onuitsprekelijk, alle aanbidding waardig, in eeuwigheid geloofd, geprezen en geliefd, aanbeden en verheerlijkt worden in de Hemel, op aarde en onder de aarde door alle schepselen van God en door het Allerheiligst Hart van onze Heer.

Rozenkrans - Geheimen van het Licht. In 2002 introduceerde Heilige Johannes Paulus II 5 extra Geheimen aan de Rozenkrans: de Geheimen van Licht. De Geheimen van het Licht worden op donderdag geboden. 1. De doop van Jezus in de Jordaan. Terwijl al het volk zich liet dopen, en Jezus na zijn doop in gebed was, geschiedde het dat de Hemel. DE 5 DROEVE GEHEIMEN VAN DEROZENKRANS: 6e GEHEIM; JEZUS BIDT IN DOODSANGST TOT ZIJN HEMELSE VADER. Vrucht van het geheim: Berouw. Hoor de liefdevolle klachten van Jezus in de Olijfhof: Mijn ziel is bedroefd tot stervens toe.. Mijn Vader, laat deze kelk aan Mij voorbijgaan Zij staan bekend als de geheimen van de rozenkrans: vijf blijde, vijf droeve en vijf glorievolle geheimen. Zo verschuift het accent van Maria naar Jezus als onderwerp van de rozenkrans, wat de Kerk wel goed uitkwam

Geheimen van het licht in De Heilige Rozenkrans van Jozefmaria Escrivá. In de nieuwe uitgaven van Santo Rosario (De Heilige Rozenkrans), geschreven door de H. Jozefmaria, worden overwegingen opgenomen die hij ooit heeft geschreven over de passages van de lichtende geheimen God, Uw eniggeboren Zoon heeft ons door Zijn leven, Zijn dood en verrijzenis de beloning van het eeuwig heil bereid. Wij vragen U, geef ons, die door de allerheiligste rozenkrans van de Heilige Maagd Maria deze geheimen gedenken, dat wij mogen navolgen wat zij bevatten, en mogen verkrijgen wat zij beloven. Door Christus, onze Heer. Amen De geheimen van de rozenkrans. Als we het hele rozenkransgebed bidden, dat bidden we vier 'rozenhoedjes'. Een rozenhoedje omvat het begin (het losse eind met kruisje) en de ronde kralenketting met vijf tientjes van de rozenkrans; een 'tientje van de rozenkrans' bestaat uit een Geheim, het Onze Vader en tien Weesgegroetjes, waarna het Eer aan de Vader De rozenkrans is een gebedssnoer. Tijdens het bidden worden de zogeheten Blijde, Droevige en Glorievolle Geheimen en Geheimen van het Licht overwogen, een korte samenvatting van het levensverhaal van Jezus en Maria

ROZENHOEDJE MET DE BLIJDE GEHEIMEN. Vandaag willen wij dit Rozenhoedje bidden: -tot eerherstel aan Gods heilige Naam, die zo vaak misbruikt wordt; tot eerherstel aan het Allerheiligst Hart van Jezus, waar velen geen acht op slaan; tot eerherstel aan Jezus in het Allerheiligst Sacrament, dat door velen wordt miskend. of: met een eigen intentie voor Van oudsher zijn er vijftien geheimen (mysteries) van de rozenkrans, drie groepen van vijf. Deze drie groepen worden de Blijde Geheimen, de Droevige Geheimen en de Glorievolle Geheimen genoemd. Sinds oktober 2002 is er een groep geheimen bijgekomen: de Geheimen van het Licht. Om de voltooiing van het Rijk Gods te overwegen zijn op deze pagina. Jezus wordt geboren in de stal. Jezus wordt in de tempel opgedragen. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. De droevige geheimen. Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader. Jezus wordt gegeseld. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus draagt Zijn kruis naar de berg van Calvarië. Jezus sterft aan het kruis. De glorievolle geheimen. Jezus verrijst uit de doden

Wat zijn de mysteries (of geheimen) van de rozenkrans

  1. Geheimen. taal/stijl. Kruisteken In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen. Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder.
  2. De eveneens door Grips geschilderde cyclus Kruiswegstaties (kruiswegstaties brengen het lijden en sterven van Christus in beeld) bevindt zich niet meer in de kerk, maar enkele kruiswegstaties zijn wel te zien tijdens de expositie. Zowel de Geheimen van de Rozenkrans als de Kruiswegstaties zijn geïnspireerd op de stijl van de zogenoemde Nazareners
  3. De geheimen van het licht (donderdag) Dit laatste geheim heeft Paus Johannes Paulus II in 2002, bij het begin van het jaar van de rozenkrans, toegevoegd aan de overige drie 'geheimen'. Steeds na het noemen van een geheim en intentie worden er tien Weesgegroeten gebeden , ook wel een tientje genoemd en bidt men één Onze Vader en één Eer aan de Vader
  4. De rozenkrans is een gebedssnoer. Tijdens het bidden worden de zogeheten Blijde, Droevige en Glorievolle Geheimen en Geheimen van het Licht overwogen, een korte samenvatting van het levensverhaal van Jezus en Maria. Reeds in de Middeleeuwen werd de rozenkrans gebeden in kloosters

Geheimen van de Rozenkrans - Beleef Sprunde

Geheimen van het Licht. Paus Johannes Paulus II voegde op 16 oktober 2002, bij het begin van het Jaar van de Rozenkrans, in de apostolische Brief Rosarium Virginis Mariae vijf zogenaamde Geheimen van het Licht toe aan de traditionele vijftien geheimen van het rozenkransgebed. Tegenwoordige bidpraktijk op basis van 20 geheimen Er zijn er twintig van.Per vijf gegroepeerd staan deze bekend als de 'blijde', de 'droevige' en de 'glorievolle' geheimen. In 2002 heeft Paus Johannes Paulus II bij het begin van het Jaar van de Rozenkrans, daar de 'vijf geheimen van het Licht' aan toegevoegd. Bij elkaar geven de 'geheimen' een soort samenvatting van het evangelie De Geheimen van het Licht (donderdag) In een recente apostolische brief: Rosarium Virginis Mariae heeft Paus Johannes-Paulus II vijf nieuwe geheimen geintroduceerd:De Geheimen van het Licht.Hij heeft dit jaar (tot aan oktober 2003) uitgeroepen tot Jaar van de Rozenkrans (De Rozenkrans van de Maagd Maria Vind en vergelijk producten van de beste merken en retailers bij ProductShopper. Vergelijk de prijzen voordat je koopt. Vind de beste deals bij ProductShopper De geheimen van de rozenkrans Blijde geheimen 1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria 2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth 3. Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem 4. Jezus wordt in de tempel opgedragen 5. Jezus wordt in de tempel wedergevonden Droevige geheimen 1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn Hemelse Vader 2.

Rozenkrans - Glorievolle Geheimen - Katholieke Vestin

Een rozenkrans of paternoster is een gebedssnoer in gebruik in de Rooms-katholieke Kerk . Rozenkrans is ook de naam voor het 'rozenkransgebed', en het is een hulpmiddel bij het uitvoeren van hiervan. De rozenkrans bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen . Het gebed bestaat uit het bidden van het Onzevader (15 maal) en het Weesgegroet (150 maal) door de rozenkrans driemaal te doorlopen Kleurboekjes geheimen van de rozenkrans. In oktober, wanneer we met de kinderen gaan bidden voor vrede, zie Kinderen bidden voor vrede, gaan we op de vier zondagen op een laagdrempelige manier de geheimen van de rozenkrans aan kinderen uitleggen.Per week krijgen de kinderen een kleurboekje met de geheimen mee naar huis De 15 traditionele geheimen van de rozenkrans en enkele andere plaatjes van de heilige Maagd Maria, de Moeder van Jezus

Kleurboekjes rozenkrans geheimenRozenkrans - Wikipedia

Rozenkrans, geheimen - Parwik

De 5 glorievolle geheimen helpen je alles rondom de verrijzenis van Jezus te verdiepen. En de 5 geheimen van het Licht zijn onlangs toegevoegd en hebben te maken met het openbaar leven van Jezus en zijn verkondiging van het Rijk Gods. Deze twintig geheimen omvatten het hele leven van Jezus. Daarom wordt de rozenkrans ook wel een samenvatting. Rozenkrans - Geheimen van het licht. Tijdens het bidden van de rozenkrans wordt het leven, het lijden en de verrijzenis van Jezus overwogen. De doop van Jezus in de Jordaan. De openbaring van Jezus bij de bruiloft van Kana. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. De wonderbaarlijke gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor HOOGLAND/SPRUNDEL - Zij zijn uniek, maar beschadigd: de Geheimen van de Rozenkrans. Restauratie van de iconische monumentjes moet het Sprundelse Fatimapark luister bij zetten. Als opmaat naar meer Geheimen van het Licht Paus Johannes Paulus II voegde op 16 oktober 2002, bij het begin van het Jaar van de Rozenkrans, in de apostolische Brief Rosarium Virginis Mariae vijf zogenaamde Geheimen van het Licht toe aan de traditionele vijftien geheimen van het rozenkransgebed. Tegenwoordige bidpraktijk op basis van 20 geheimen

De rozenkrans is een krachtig wapen tegen de Hel; het zal ondeugden verwoesten en bevrijdt ons van zonden. Maria is onze moeder en zij wil graag het beste voor ons! Door het bidden van de rozenkrans brengt zij ons en al onze verlangens en gebeden bij Jezus, haar Zoon. Door het bidden van de rozenkrans en het overwegen van de geheimen leren wij. De geheimen van de rozenkrans. Tijdens het bidden van de rozenkrans overwegen wij de geheimen de rozenkrans. Deze geheimen verbinden het rozenkransgebed met de Bijbel. De Bijbelteksten behorend bij de verschillende geheimen vindt u hier. Van oudsher zijn er vijftien geheimen (mysteries) van de rozenkrans, drie groepen van vijf De Rozenkrans verbindt ons geloof met alle mooie, blije en droevige momenten in ons leven, door de overweging van de geheimen. En bovendien heeft het ook een catechetische functie: je kunt er geloofskennis mee overdragen De heilige paus Johannes Paulus II heeft een apostolische brief geschreven over de rozenkrans en van de gelegenheid gebruik gemaakt om de geheimen van het licht aan het rozenkransgebed toe te voegen. Lees de brief door op de volgende link te klikken: Rosarium Virgines Mariae. Rozenkrans in het Latijn. De rozenkrans is ook goed in het Latijn te. De Heilige Rozenkrans (met op iedere kraal een aparte overweging) In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag

De machtigste wapens tegen de kwade geesten zijn de goddelijke waarheden en geheimen: Gods Waarachtigheid! Het geheim van de Allerheiligste Drievuldigheid, de geheimen van Onze Heer Jezus Christus, de Verlossing (zie de geheimen van de Rozenkrans), Zijn oneindige Liefde, waarmee Hij ons bemind en verlost heeft De rozenkrans bestaat uit 4 rozenhoedjes. Een rozenhoedje is één keer de hele ketting bidden. Als je de hele rozenkrans wilt bidden, bid je dus 4x de ketting rond. Bij ieder 'tientje' van de rozenkrans overdenk je een 'geheim'. Deze geheimen zijn momenten uit het leven van Jezus en Maria waarop Gods genade zichtbaar wordt

Seksuele Geheimen Van De Vrouw - Vinden.nl. www.vinden.nl. Seksuele geheimen van de vrouw door Mantak Chia, Rachel Carlton Abrams www.managementboek.nl ' Seksuele geheimen van de vrouw, moderne taoistische liefdestechnieken' door Mantak Chia, Rachel Carlton Abrams - Onze prijs: €14,99 - Op werkdagen voor 23:00 uur besteld, volgende dag in. Overweging: Rozenkrans. Joost Jansen oPraem. Vandaag viert de kerk Maria van de Rozenkrans. Deze gedenkdag gaat terug op de slag bij Lepanto waar de gevechtsvloot van de Ottomanen verslagen werd en de opmars van het Ottomaanse Rijk richting Europa een halt werd toegeroepen. Een detail: de 251 schepen aan de Turkse kant werden voornamelijk door.

De Heilige Rozenkrans: Geheime

Maria van de Rozenkrans; 1571. Feest 7 oktober. Rond 1570 bedreigden de oprukkende Turken het christelijke westen. Met de grootst mogelijke moeite wist paus Pius V († 1572; feest 5 mei) de christenstaten te bewegen de krachten te bundelen en een gezamenlijk leger op de been te brengen Gebed voor de Rozenkrans (optioneel):. O Koningin van de Heilige Rozenkrans, U heeft zich verwaardigd om naar Fatima te komen om aan de drie herderskinderen de schatten van genade, verborgen in de Rozenkrans, te onthullen. Beziel mijn hart met een oprechte liefde voor deze devotie opdat ik, door het overwegen van de Mysteries van onze Verlossing die hierin herdacht worden, verrijkt mag worden. Rond 1300 werden vol van genade en Jezus Christus. toegevoegd en in 1400 kreeg de paternoster de naam Rozenkrans. In de 16e eeuw werd de Rozenkrans het smeekgebed zoals wij dat kennen, door de toevoeging van het tweede deel van de groet: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood De Rozenkrans. De rozenkrans is een prachtig meditatief gebed. We overwegen het leven van Jezus en Maria op het ritme van het Onze Vader, Wees Gegroet en Eer aan de Vader. Een echte klassieker. Afwisselend bidden we de Blijde Geheimen, Geheimen van het Licht, Droevige Geheimen en Glorievolle Geheimen

Rozenkrans, fotoserie - Parwiki

De glorievolle Geheimen - Rozenkran

Litanie van Maria Mei-Mariamaand Oktober-Rozenkransmaand Rozenkrans Rozenkrans in onze parochie Rozenkrans, fotoserie Rozenkrans, geheimen Bekijk als fotoserie De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Mari Dat zijn respectievelijk de geheimen van de menswording, van het lijden en van de verheerlijking van onze Heer Jezus Christus. Op 16 oktober 2002 heeft paus Johannes Paulus II in zijn Apostolische Brief Rosarium Virginis Mariae (De rozenkrans van de Maagd Maria) vijf Geheimen van het Licht toegevoegd aan het bestaande rozenkransgebed, de vijf geheimen uit het Openbare Leven. Inleiding De Rozenkrans is een gebedssnoer (met 15 grote en 150 kleine kralen), dat wordt gebruikt voor het rozenkransgebed. Dit bestaat uit 150 maal (15 x 10) het Wees Gegroet, afgewisseld, na ieder 'tientje', met een Onze Vader. In plaats van het volledige rozenkransgebed wordt veela.

De Geheimen van de Rozenkrans MaryPage

Rozenkrans - Wikipedi

Naast het gedenken van de geheimen is er plaats voor gebedsintenties, zodat er ook een persoonlijk aspect aan dit gebed is verbonden. Steeds na het noemen van een geheim bij elk tientje worden er 1 Onze Vader en 10 weesgegroetjes gebeden (een zogenoemd tientje).Dit tientje wordt afgesloten met het Eer aan de Vader.Om de tel niet kwijt te raken, is het handig om de rozenkrans te bidden met. De naam 'rozenhoedje' is ontleend aan de afbeeldingen van Maria met de krans van rozen uit de legende: meestal wordt de krans als een 'hoed' van rozen weergegeven, door Maria bij wijze van kroon of onder een kroon gedragen. In een rozenhoedje kan maar één soort geheimen overwogen worden SPRUNDEL - Beleef Sprundel dingt mee naar de Knippenbergprijs 2018. De lat ligt vrij hoog'', weet woordvoerder Jac van Trijp. Hij denkt dat zijn project Geheimen van de Rozenkrans aan de. De rozenkrans van de Maagd Maria ('Rosarium Virginis Mariae'), die zich geleidelijk onder leiding van Gods Geest in het tweede millennium heeft ontwikkeld, is een gebed dat geliefd was bij veel heiligen en is aangemoedigd door het leerambt.In zijn eenvoud en diepzinnigheid blijft de rozenkrans ook in het zojuist begonnen millennium een gebed van grote betekenis, dat is voorbestemd vruchten van. 1 Bidden voor de schepping met de Rozenkrans Het rozenkransgebed kan mensen helpen bij het bidden voor het behoud van de schepping. De Franciscan Action Network, een Amerikaanse organisatie die het streven naar rechtvaardigheid van Franciscanen en Franciscaansgezinde mensen wil ondersteunen, heef

Een rozenkrans. Een rozenkrans of paternoster is een gebedssnoer in gebruik in de Katholieke Kerk.. De rozenkrans bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen en wordt gebruikt voor het rozenkransgebed. Dit gebed bestaat uit het bidden van het Onzevader (15 maal) en het Weesgegroet (150 maal) door de rozenkrans drie maal te doorlopen. Tijdens dit gebed wordt het leven en lijden van Jezus overwogen. Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken Op Start De Stilte leer je stap voor stap mediteren en bidden met de rozenkrans. Volg de audiomeditaties. Om de rozenkrans te bidden heb je een gebedssnoer nodig en de gebeden van de rozenkrans (pdf). Wil je ook leren mediteren met de rozenkrans (vanaf audiomeditatie 3), dan heb je ook de mysteries van de rozenkrans (pdf) nodig

Op de officiële website van Parochie Maria Vlucht staat informatie over onze locaties, het laatste nieuws, blogs en onze sacramenten. Onze locaties zijn OLV. H. Rozenkrans te Glanerbrug, St.Jacobus de Meerdere te Lonneker, H. Maria Geboorte te Losser, St.Martinus te Losser en H. Gerardus Majella te Overdinkel. Neem gerust contact op bij vragen over vieringen, dopen, huwelijk, overlijden. Een rozenkrans of paternoster is een gebedssnoer in gebruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Rozenkrans is ook de naam voor het 'rozenkransgebed', en het is een hulpmiddel bij het uitvoeren hiervan. De rozenkrans bestaat uit 6 grote en 53 kleine kralen.Het gebed bestaat uit het bidden van het Onzevader (15 maal) en het Weesgegroet (150 maal) door de rozenkrans driemaal te doorlopen Bij ieder 'tientje' van de rozenkrans overdenk je een 'geheim'. Deze geheimen zijn momenten uit het leven van Jezus en Maria waarop Gods genade zichtbaar wordt. Van oudsher zijn de geheimen ingedeeld in drie soorten: de blijde geheimen, de droevige geheimen, en de glorievolle geheimen

De Rozenkrans van de Droevige Geheimen, voor deze tijd

Dit feest is verbonden met een van de aanroepingen uit de Litanie van Maria: 'Koningin van de Vrede, bid voor ons.' Het gaat terug op een belofte die Maria op 26 mei van het jaar 1432 zelf gedaan zou hebben aan een Italiaanse vrouw Op deze manier heeft de Birgittijnse Rozenkrans zeven Onze Vaders, ter ere van de zeven smarten en zeven vreugden van Maria. En drieënzestig Weesgegroeten, ter ere van de drieënzestig jarige leeftijd van Maria. Bid de Birgittijnse Rozenkrans zoals de 'gewone' rozenkrans maar zes geheimen in plaats van vijf geheimen. De blijde geheimen 1 In totaal zijn er 20 geheimen dus. Zij handelen alle over het leven van Jezus. Tijdens het bidden van de Rozenkrans overdenken wij wie Christus is. Daar we meestal niet dat volledige rozenkransgebed bidden, maar een rozen-hoedje met 5 tientjes, overdenken wij vijf geheimen, horend bij de dag van de week of bij de tijd van het kerkelijk jaar Vijf geheimen van het licht hebben te maken met het openbaar leven van Jezus. Deze twintig geheimen omvatten het hele leven van Jezus. Daarom wordt de rozenkrans ook wel een samenvatting van heel het Evangelie genoemd. 'Zo bid je de rozenkrans' is een gratis download. Rooms-katholieke parochies mogen de inhoud zonder voorafgaande. In de meimaand mogen we als Alleluia-volk opnieuw de schoonheid te ontdekken van de trouw van Maria. In alle geheimen van de rozenkrans is het grootste geheim uiteindelijk de eenvoud. Online zijn er goede voorbeelden van het rozenkransgebed te vinden die het gemakkelijk maken mee te bidden, vanuit Scherpenheuvel of Lourdes bijvoorbeeld

Rozenkrans, geheimen - ParwikiRozenkrans bidden in de meimaand - RK Kerk JoppeOp weg van Pasen naar Pinksteren | MaryPagesKinderen bidden voor Kinderen1e Paasdag Verrijzenis van de Heer - Hoogfeest | MaryPagesHeilige Thomas van Aquino (Aquinas) | MaryPages

De meditatie over de geheimen uit het leven van Jezus begon bij de Karthuizers, terwijl het bidden van reeksen Weesgegroeten bij de Cisterciënzers of Dominicanen ontstaan is. Dat Maria de rozenkrans aan de H. Dominicus heeft overhandigd als strijdmiddel tegen de Katharen wordt echter veelal als een legende beschouwd Het bidden van een rozenkrans gaat gepaard met het gedenken van geloofsgeheimen (het woord 'geheim' dient men op te vatten in de betekenis van 'mysterie'). Er zijn er twintig van. Per vijf gegroepeerd staan deze bekend als de 'blijde', de 'droevige' en de 'glorievolle' geheimen. In 2002 voegde paus Johannes Paulus II, aan het begin van het Jaar van.. de rozenkrans van Weesgegroeten is afgeleid van de rozenkrans van Onzevaders. Deze rozenkrans van Onzevaders werd ingevoerd door Benedictus (480-547) en gold als vervanging voor de 150 psalmen die de monniken iedere dagen behoorden te bidden. Een andere legende zegt dat de rozenkrans voor het eerst verschenen is in 1214 aan Sint Dominicus Rozenkrans, te bidden, en daarbij de kralen van de Rozenkrans door je handen te laten glijden, kom je in een soort van cadans terecht, waarbij je de woorden misschien gedachteloos uitspreekt, maar waarbij ook een soort van concentratie optreedt, waarin je de geheimen uit het leven van Er is onvoldoende bewijs om het bestaan van een Rozenkransbroederschap vóór het laatste kwart van de vijftiende eeuw vast te stellen. Er waren Dominicaanse gilden of broederschappen, maar het is niet bekend of ze verbonden waren met de rozenkrans. Door de prediking van Alanus de Rupe (Alan de la Roche) begonnen dergelijke verenigingen kort voor 1475 te worden opgericht