Home

Aanleveren schoolgids Inspectie

Internet Schooldossier. Het Internet Schooldossier (ISD) is de beveiligde online omgeving van de inspectie voor scholen en besturen. In het ISD kunnen scholen documenten aanleveren voor de inspectie, meldingen doorgeven en vragenlijsten invullen. Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen de opbrengsten inzien. Ga naar het Internet Schooldossier Ja, in de wet staat dat basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs zowel een schoolplan als een schoolgids dienen te hebben. Het schoolbestuur stelt ten minste eens in de 4 jaar het schoolplan vast en jaarlijks de schoolgids voor het eerstvolgende schooljaar Zijn wij als school verplicht om een schoolplan en een schoolgids bij te houden? Vraag en antwoord Waar kan ik de schoolgids, het schoolplan of andere documenten aanleveren

Waar kan ik de schoolgids, het schoolplan of andere documenten aanleveren? Zijn wij als school verplicht om een schoolplan en een schoolgids bij te houden De onderwijsinspectie dient de schoolgids na de vaststelling te ontvangen. Dit gebeurt bij voorkeur vóór de eerste schooldag van het nieuwe jaar. Bij een online schoolgids volstaat de link naar de schoolgids voor de inspectie. Bekijk hieronder de bepalingen van artikel 24c

Internet Schooldossier Inspectie van het onderwij

OCW heeft samen met de inspectie in een beknopte handreiking op een rij gezet welke ruimte er is bij de opzet en de vormgeving van het schoolplan. Het schoolplan is en blijft een belangrijk document. De digitale brochure Schoolplan: handvat voor kwaliteitsbeleid kan helpen om - samen met uw team - te bekijken welke aanpak voor het schoolplan past bij uw school en uw team Welkom op het Internet Schooldossier van de Inspectie van het Onderwijs. Als u een gebruikersnaam heeft ontvangen en een wachtwoord heeft aangemaakt, kunt u zich met deze gegevens hieronder aanmelden. Heeft u geen gebruikersnaam? Neem dan contact op met de beheerder van uw organisatie Het bevoegd gezag zendt het schoolplan dan wel de wijzigingen daarvan en de schoolgids onmiddellijk na de vaststelling aan de inspecteur. Artikel 13. Inhoud Schoolgids. 1. De schoolgids bevat voor ouders, verzorgers en leerlingen informatie over de werkwijze van de school en bevat in elk geval informatie over: a

Zijn wij als school verplicht om een - Inspecti

De Naam/Adres/Woonplaats (NAW) gegevens van de school, de directeur of mensen met wie ouders contact kunnen opnemen, en die in bijvoorbeeld de schoolgids of het zorgplan zijn opgenomen, zijn wel voor derden bedoeld. Deze gegevens hoeven niet te worden verwijderd of onzichtbaar te worden gemaakt wanneer ze bij ons worden aangeleverd via het ISD bevoegd gezag een schoolgids uitreikt aan ouders/verzorgers of leerlingen bij de inschrijving en jaarlijks na de vaststelling van de schoolgids. Veel scholen vragen zich af of ze kunnen volstaan met het aanbieden van de schoolgids via hun website. De inspectie is van mening dat scholen een schoolgids inderdaad digitaal mogen uitreike

inspectie) beschikbaar stelde bedroeg 80 resp. 84 procent in het primair Van scholen wordt gevraagd in de schoolgids en het schoolplan te rapporteren over de sociale veiligheid op school. » Deze wet regelt een expliciete grondslag voor het actief aanleveren van de monitoringsgegevens. Indien de gegevens van een school gemiddel De inspectie heeft het bestuur erop gewezen dat uitstel van het aanleveren van een schoolplan niet mogelijk is. ¥ De inspectie heeft, na de invoering van de wet passend onderwijs, ook gekeken of de school voldoet aan de aangepaste wettelijke voorschriften over de schoolgids, het schoolplan en het ontwikkelingsperspectief

OCW en de inspectie hebben in een beknopte handreiking op een rij gezet welke ruimte er is bij de opzet en de vormgeving van het schoolplan. Het schoolplan is en blijft een belangrijk document. De digitale brochure ' Schoolplan: handvat voor kwaliteitsbeleid ' kan helpen om - samen met uw team - te bekijken welke aanpak voor het schoolplan past bij uw school en uw team Vóór aanvang van het bezoek moesten we allerlei documenten (zoals de schoolgids, resultaten van onze leerlingen, het jaarverslag, alle protocollen/ plannen, het zorgplan) aanleveren. Die documenten zijn door de inspectie uitgebreid bestudeerd. Ook moesten we vragenlijsten invullen en onszelf beoordelen. Op de dag zelf heeft de inspectie Twee factoren zijn voor de inspectie belangrijk voor uw schoolgids. Allereerst moeten alle wettelijk verplichte onderdelen erin benoemd worden. De Vensters schoolgids is daarom opgebouwd uit deze onderdelen, zodat de gebruiker hier niet zelf over na hoeft te denken. De andere factor is de kwaliteit van de teksten

Onderwerpen Schoolplan en ambities Inspectie van het

1 Indien de inspectie in het inspectierapport, bedoeld in artikel 20 van de Wet op het onderwijstoezicht, tot het oordeel is gekomen dat de kwaliteit van het onderwijs zeer zwak is, als bedoeld in artikel 23a1, eerste of derde lid, informeert het bevoegd gezag de ouders van de leerlingen van de school hierover door middel van in ieder geval de toezending van de door de inspectie opgestelde samenvatting van het inspectierapport welke samenvatting gelijktijdig met het. daarnaar moest de Odaschool een zelfevaluatie aanleveren. Dat heeft ze gedaan. Werkwijze In de zelfevaluatie moest de school aangeven welke aspecten van het onderwijs volgens haar van goede kwaliteit zijn. Wij hebben de kwaliteit van deze zelfevaluatie getoetst. Onze conclusie is dat ze betrekking heeft op de belangrijkste aspecten van goed onderwijs

aanleveren aan de Inspectie van het Onderwijs en, zo vragen de leden van de VVD-fractie, hoeveel dat procentueel is van alle scholen. Van scholen wordt gevraagd in de schoolgids en het schoolplan te rapporteren over de sociale veiligheid op school Voor scholen die in het buitenland een volledig Nederlands curriculum willen aanbieden geldt dat alle leerkrachten volledig bevoegd moeten zijn. Daarnaast moet elke onderwijsinstelling jaarlijks een schoolplan en een schoolgids aanleveren. Hier vindt u de actuele aansluitingsvoorwaarden van NOB U kunt dit aanleveren bij info@hetnoorderlicht.unicoz.nl onder vermelding van kopij voor nieuwsbrief. Om het milieu te besparen wordt de nieuwsbrief niet op papier meegegeven. Mocht u niet beschikken over een e-mail adres of geen toegang hebben tot internet dan kunt u op school een papieren exemplaar aanvragen Melding van een schorsing of voornemen tot verwijdering Inspectie van het Onderwijs Een melding van een schorsing of voornemen tot verwijdering kan plaats vinden via het Inter-netschooldossier (Aanleveren/Schorsing & Verwijdering) Contactgegevens Inspectie Inspectie van het Onderwijs t.a.v. naam contactinspecteur Postbus 2739 3500 GS Utrech

 1. • een verantwoordingsdocument (naar ouders, bevoegd gezag en inspectie) • een uitwerking op schoolniveau van het strategisch beleidsplan van STAIJ Het schoolplan is ons beleidsplan voor de komende vier jaar. Het vermeldt in hoofdlijnen de ontwikkeling van onze school op het gebied van onderwijskundig, personeels-, en kwaliteitsbeleid
 2. Op deze schoolpagina vind je alle informatie over BS Natuurlijk! (Venlo). De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school
 3. isterie en de inspectie. Op basis daarvan word
 4. Kwaliteitscyclus SKO-Maasdal Voor wie Hoe leggen we verbinding tussen - Bestuur - - Schoolleider - - leerkracht Augustus = controleren = uitvoeren lkr= leerkracht, = schoolleider, S= secr, = interne begeleider
 5. Op deze schoolpagina vind je alle informatie over Basisschool De Springbeek (Venlo). De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school
 6. inspectie risico's heeft geconstateerd in de jaarlijkse prestatieanalyse ( cito tussen- en eindopbrengsten). Voor het bezoek heeft de school alle relevante documenten moeten aanleveren. Zoals bijvoorbeeld de schoolgids, het schoolplan en de zelfevaluatieformulieren

Het bestuur van de oudervereniging van 't Warmelinck komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen om te vergaderen over de lopende schoolzaken. Tijdens de vergadering is de directeur van de basisschool aanwezig om bepaalde zaken toe te lichten en het bestuur eventueel advies te vragen. In april van elk jaar wordt er een jaarvergadering voor de leden. Afdelingsvrijwilligers Balans heeft een wijdvertakt netwerk van vrijwilligers, verdeeld over 12 afdelingen in Nederland. Deze afdelingen spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van ouders, het bevorderen van onderlinge contacten, het geven van voorlichting aan ouders en desgevraagd ook aan scholen, verenigingen en hulpverleners en tot slot belangenbehartiging binnen de regio. Op de. Aanleveren cijferoverzichten leerlingen aan de inspectie. Op verzoek van de Inspectie van het Onderwijs is onderstaand bericht verzonden naar de directeuren en examensecretarissen van alle scholen. Afgelopen week zijn enkele scholen door de inspectie gevraagd om de cijferoverzichten (schoolexamen en centraal examen) van alle vakken en van alle.

In Vensters PO worden gegevens getoond over de adviezen voor het voortgezet onderwijs (advies-vo) en de eindresultaten van een school. Deze gegevens zijn gebaseerd op de informatie die scholen aanleveren aan BRON, het Basisregister Onderwijs dat door DUO wordt beheerd. Voor schooljaar 2013/2014 kunnen scholen deze gegevens tot 1 mei aanstaande aanleveren bij DUO Schoolgids. Hieronder treft u de schoolgids van Al Islaah. De informatie komt vanuit de cijfers die de scholen aanleveren bij de overheid. Hierover zijn afspraken gemaakt met DUO en de onderwijsinspectie Wanneer u inlogt op Vensters en naar Mijn Scholen op de kaart gaat, kunt u uw gegevens beheren die u presenteert op de website Scholen op de kaart. Wanneer u Mijn Scholen op de kaart opent, ziet u veel informatie klaar staan. Dit is informatie afkomstig van onder andere DUO, de Inspectie van het Onderwijs en het Platform Praktijkonderwijs Inspectie van het onderwijs Schoolplan (PV nr: 1)* 4-jaarlijks Toezending door bevoegd gezag direct na vaststelling Inspectie van het onderwijs Schoolgids (PV nr: 2)* Jaarlijks Toezending door bevoegd gezag uiterlijk 31 juli CAO PO schooldag aanleveren DUO Bijzondere bekostiging tweed

Met de Jaarverantwoording Zorg en Jeugd laten jeugd- en zorgaanbieders zien hoe zij het geld uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet uitgeven. Het CIBG verzamelt de documenten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de jaarlijkse verantwoordingsverplichting. De inspectie legt een last onder dwangsom op. In de Wet zorg en dwang (Wzd) staat dat zorgaanbieders halfjaarlijks gegevens over de toepassing van onvrijwillige zorg moeten aanleveren bij de inspectie. Het gaat onder meer om een digitaal overzicht. In hoofdstuk drie van de Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Rzd) van het ministerie van VWS staan de inhoudelijke eisen voor de. September 2020 wordt dit toegevoegd aan de schoolgids. 2018-2019: Op school vanaf september 2018: Op school vanaf De onderwijsinspectie gebruikt vanaf 1 augustus 2014 de Kanjervragenlijst voor het beoordelen van de sociale competenties zullen wij de ouders adviseren een aanvraag te doen en zullen wij als school een leesdossier aanleveren Schoolgids Tevredenheidsonderzoek ManagementVenster Enquête Overzicht deadlines aanleveren gegevens externe datapartijen. Handleiding Doorsturen monitoringsgegevens aan de inspectie. Jaarplanning Monitoring Sociale Veiligheid overige documenten die de school zelf kan aanleveren en waaruit integratiebevordering blijkt. De vragen komen voort uit het kader van de Inspectie van het Onderwijs en hebben betrekking op een vijftal onderdelen: 1. de omgeving, • Schoolgids (SG, pag. )

Wettelijke eisen Schoolgids · Waar let de

 1. Op deze schoolpagina vind je alle informatie over De Leerlingst (Haelen). De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school
 2. In het ISD kunnen scholen documenten aanleveren voor de inspectie, meldingen doorgeven en vragenlijsten invullen. Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen de opbrengsten inzien De schoolgids dient ieder jaar geactualiseerd te worden en heeft betrekking op het komende schooljaar
 3. De onderwijsinspectie vraagt jaarlijks om de uitkomst van de sociale vragenlijst. Het aanleveren van deze gegevens is een wettelijke verplichting. De leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen ieder jaar de vragenlijst 'sociale veiligheidsbeleving' in van Kanvas, onderdeel van de Kanjertraining

Deze schoolgids is bestemd voor de ouders van de kinderen van onze school en de onderwijsinspectie. Tevens kunnen potentiële ouders de schoolgids opvragen. De schoolgids is ook te lezen via onze website: Naast deze schoolgids informeren wij u middels een weekbrief (De Babbelaar) en onze website De inspectie sluit leerlingen met een aangepast eindniveau uit. Het systeem kan deze leerlingen niet automatisch uitsluiten, dit kan handmatig in Mijn Scholen op de kaart. Deze leerlingen worden als volgt beschreven: bij de beoordeling van de leerresultaten in schooljaar 2014-2015 en volgende sluit de inspectie de leerresultaten van leerlingen met beperkte cognitieve capaciteiten uit Vso-vragenlijst beschikbaar in Vensters. Voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs is vanaf nu de Vensters-vragenlijst voor het onderzoeken van tevredenheid en sociale veiligheid van leerlingen (vso) beschikbaar. Dat betekent dat het direct mogelijk is om onderzoeken te starten via Vensters. Onze nieuwe vragenlijst, die we hebben.

Kwaliteitszorg in het onderwijs vraagt aandacht. In de Staat van het onderwijs (Inspectie 2020) valt op dat er dit jaar beduidend meer scholen (in alle sectoren) zijn die onvoldoende of zelfs zeer zwak presteren volgens het inspectiekader.Wat ook naar voren komt is dat beduidend meer bestuurders onvoldoende zicht hebben op de kwaliteit van de scholen (20% PO en 25% VO) - Schoolgids concept 2020- 2021: graag doorlezen zodat deze gepubliceerd kan Evaluatie van de inspectie in school komt op de volgende vergadering terug voor de PMR instemming. - Vergaderschema 2020- 2021 aanleveren. Toegevoegde agenda punten

Als verwijdering en een strafdag geen soelaas bieden, staat de school ook nog schorsing en definitieve verwijdering als sancties ter beschikking. In die gevallen heeft de schoolleiding altijd eerst overleg met de Inspectie en het schoolbestuur (OSZG) Enerzijds doen we dit omdat we dit zelf graag willen weten, anderzijds omdat we deze gegevens bij de Onderwijsinspectie moeten aanleveren. De Onderwijsinspectie vindt dit een belangrijk kwaliteitskenmerk. De resultaten van het Pleysier College als geheel zijn in het linker menu op te vragen Vensters en het Platform Praktijkonderwijs werken eraan naar om de resultaten van '17-'18 op de ProZO!-vragen over sociale veiligheid ook te visualiseren in Vensters in de indicator Schoolklimaat en veiligheid.Voor het centraal aanleveren van de data van deze monitor aan de inspectie kunt u in de toekomst gebruik maken van de levermodule in Vensters

Het schoolplan: wat moet en wat mag? - Inspectie van het

Welkom - Inspectie van het Onderwijs - Internet Schooldossie

 1. School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2015-2016 De Parachute Zoetermeer De Parachute Willem Alexanderplantsoen 8-9 2713 VM Zoetermeer telefoon: 079-316 10 70 www.leokannerschool.nl Schoolgids
 2. Schooldossier onderwijsinspectie. Welkom. Welkom op het Internet Schooldossier van de Inspectie van het Onderwijs. Als u een gebruikersnaam heeft ontvangen en een wachtwoord heeft aangemaakt, kunt u zich met deze gegevens hieronder aanmelden Vanaf 15 oktober melden scholen die tijdelijk moeten sluiten vanwege het coronavirus zich bij het meldpunt van de inspectie
 3. Schoolgids 2019 - 2020. Welkom op OBS De Kranepoort. Waar kinderen worden gestimuleerd om beter te leren. Waar kinderen hun talenten mogen ontdekken. Waar buiten bestaande grenzen en patronen gedacht mag worden. Waar kinderen worden uitgedaagd een onderzoekende houding aan te nemen. Waar kinderen samenwerken
 4. Netwerkbijeenkomsten voor ouders, jongeren en adviesraden (14 februari 2018) Het regeerakkoord over passend onderwijs (13 november 2017) Per 1 augustus: ouders inspraak in handelingsdeel ontwikkelingsperspectief (22 februari 2017) Jaarverslag onderwijs (zorg)consulenten 2015-2016 (25 januari 2017) Geld voor passend onderwijs blijft op de plank

ministerie aanleveren, zodat we hier korte metten mee kunnen maken. De voorzitter: We wachten even totdat alle moties aan de staatssecretaris zijn overhandigd. de schoolgids — zal de inspectie daarop afstappen en de scholen daarop wijzen. Dat kan wel. Ik heb al aangegeve 1 Schoolgids Jaarlijks deel Juliana van Stolbergschool Dorpsweg HK Poederoijen. 2 2. 3 Inhoudsopgave 1. Adresgegevens Personeel Bestuur Medezeggenschapsraad Ouderraad Vrijwilligers 5 2. Belangrijke informatie Algemeen Telefonische bereikbaarheid Vakanties Groepsverdeling Bewegingsonderwijs Rooster buitenspel onderbouw Rooster speellokaal onderbouw Schoolreizen 8 3 De digicode is per brief door de Inspectie van het Onderwijs naar directies van scholen verzonden in het najaar van 2006, en aan besturen in het najaar van De digicode is een unieke code en is slechts éénmalig te gebruiken. De digicode van de Inspectie ziet er bijvoorbeeld zó uit: OWINSP-4-XXXXX-XXXXX. 7 (Voor ouders te lezen in de Schoolgids blz. 12) De inspectie is altijd goed voorbereid, lezen alles wat je jaarlijks al bij hen moet aanleveren (Schoolbeleidsplan, Jaarplannen, Jaarverslagen, schooltoetsoverzichten en overzichten van ons sociaal-emotioneel volgsysteem), wat je aan documenten op je website verplicht hebt staan en wat j De inspectie onderzoekt daarom eerst de onderwijskwaliteit. Dit gebeurt op basis van informatie die bij de inspectie bekend is en informatie die scholen zelf aanleveren. Sinds 2015 is de Inspectie van het Onderwijs verantwoordelijk voor de aanwijzing van excellente scholen

Uw Schoolgids - wettelijke eise

Informatiebeveiliging en privacy (ibp) - Inspecti

Voor de vakantie hebben zo'n 700 scholen hun monitoringsgegevens van schooljaar 2017-2018 via Vensters naar de inspectie gestuurd. Dit kon tot 1 augustus 2018. Echter heeft de inspectie onlangs een uitzondering gemaakt voor scholen die dat nog niet hebben gedaan. U mag tot 1 oktober a.s. de gegevens alsnog aanleveren Nieuwe tel- en faxnummer inspectie van het onderwijs. 2. Juridisch. Terugvorderingproces . Wetsvoorstel 'Goed onderwijs, goed bestuur' door Tweede Kamer aangenomen. Wetsvoorstel 'Zeggenschap van de leraar' Herinnering vermelding Klachtencommissie in de schoolgids. 3. ISBO-bureau. Even voorstellen: Safi Inge. Geslaagde ifta

86 Nagaan bij inspectie of er een verplichting is van een schoolgids of dat informatie op de site voldoende is Eveline 30-01-2018 Q1 2018 Open -> nog open 85 Input aanleveren m.b.t. jaarplan en jaarverslag bij Eveline Barry 30-01-2018 27-02-2018 Open 84 Input aanleveren voor jaarplan bij Barry Allen 30-01-2018 13-02-2018 Ope De schoolkrant van de Leeuwenhartschool is sinds 2005 een onderdeel van de landelijke schoolkrant: de Seizoener, www.seizoener.nl De Seizoener verschijnt twee keer per jaar en bevat altijd een landelijk deel én ons eigen katern. In het weekbericht verschijnt bericht over de verzameldata van de kopij

Tweede Kamer der Staten-Generaal

De Inspectie verwacht uiterlijk eind maart 2020 op haar website de gemiddelde schoolweging te publiceren die ze in 2020-2021 zal De school kan bijvoorbeeld in de schoolgids en/of op de website van de school een toelichting geven. (OKR) bij het voortgezet onderwijs moeten aanleveren. Daarover kunnen in de regio afspraken worden gemaakt Hier vind je de brieven die gestuurd zijn i.v.m. de afhandeling van de schoolexamens. Hieronder kan. Onderwijsinspectie hoofdkantoor 18 Handige links 18 Dit supplement 2021-2022 hoort bij de schoolgids van de Bosschool van Bartiméus te Doorn. Voor meer informatie over de Bosschool verwijzen wij naar deze gids. Supplement 2021-2022 Schoolgids de Bosschoo

Voor de verwerking van persoonsgegevens in het leerlingdossier gelden de volgende regels: U mag alleen gegevens verwerken in het leerlingdossier voor zover dat noodzakelijk is voor het doel. De gegevens die u verwerkt in het leerlingdossier, moeten juist zijn. U regelt de beveiliging van en de toegang tot de leerlingdossiers goed Onze schoolgids bestaat uit twee delen, Stuifheuvel en van de Onderwijsinspectie: ouders gegevens aanleveren. Wanneer een begeleidingstraject van het SOT niet voldoende blijkt, en school een langer of intensiever traject wenst, bekostigt de basisschool dit zelf Schoolgids 2021-2022 P.C. Hooftcollege 1 formulieren scholen moeten aanleveren bij de aanvraag van een TLV. Inspecteur Expertisecentra Laurens Xavier de Croes en speciaal basisonderwijs Postbus 2730, 3500 GS Utrecht Website: www.onderwijsinspectie.n Hier onder staan de plannen en verslagen. Schoolplan. Inspectie rapport. Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel. Zorgplan. INK ouder te vredenheid. Klik op de links om ze te openen en te lezen. Klik hier voor protocollen Lever een bijdrage aan de schoolgids, waarin wordt aangegeven hoe en waarom er aandacht besteed wordt aan vieringen en feesten op de Klinker, m.a.w. de visie van de Klinker op 'Vieringen en feesten op de basisschool'. Dit beslaat niet meer dan 1 A4. Dit schrijven is o.a. gebaseerd op een viertal schoolgidsen van andere scholen

Handreiking schoolplan: Wat moet en wat mag

Inspectie 22 04: ONS ONDERWIJS 23 Schooltijden 24 Beleidsplan continurooster 24 Inloop 24 IDe Agora schoolgids, met algemene informatie die alle Agorascholen betreft. I De A-katern, leerlingdossier aanleveren, waarmee het vermoeden van ernstige dyslexie wordt onderbouwd inspectie van het basisonderwijs worden ge- Met dit algemene deel van de schoolgids willen wij u informeren over de organisatie PCO-N (Primair basisschool relevante informatie aanleveren bij de betreffende middelbare school. Na ondertekening van de directeur va PO-Raad, Stichting Schoolinfo, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Kennisnet en Inspectie werken vanaf nu officieel samen in het project Vensters PO. Zij maakten daarover op 5 juli bestuurlijke afspraken Voor ouders met vragen over informele medezeggenschap binnen het samenwerkingsverband U bent op deze website helemaal op de juiste plaats. Voor u en alle andere ouders die op een of andere wijze een bijdrage willen leveren aan nog beter passend onderwijs voor alle kinderen, is deze website tot stand gebracht. U vindt hier informatie, tips en hulpmiddelen schoolplan, ondersteuningsplan of de schoolgids is beschreven wat ouders van de school mogen verwachten. Maar ouders hebben ook informatieplicht; zij weten, bijv. uit de schoolgids, wat zij over hun kind aan de school moeten laten weten. Het uitgangspunt hierbij is dat er sprake is van ee

Algemene tips van de inspectie — Venster

Schoolgids 2020-2021 Leo Kannerschool VSO Oegstgeest 2 Inspectie voor het Onderwijs houdt op de website www.onderwijsinspectie.nl voor elke school bij of en in welke mate aan de eisen is voldaan. formulieren scholen moeten aanleveren bij de aanvraag van een TLV 27 juni 2017 komt de inspecteur op bezoek. Het team is heel hard aan het werk geweest om de school inspectie proof te maken. Het is een heel proces, waarin er meerdere Aanleveren schoolgids VSO en goedkeuren op 28 juni 2017 MT concept-nascholingsplan (september 201 De schoolgids is een document dat geraadpleegd kan worden door de ouders en verzorgers van kinderen van Kindcentrum De Hoeve en beantwoordt dat wil zeggen dat zij alle relevante gegevens moeten aanleveren die het team nodig heeft om de onderwijsbehoeften van 3.5 Resultaten inspectie naar het percentage kinderen dat in drie jaar tijd.

wetten.nl - Regeling - Wet op het voortgezet onderwijs ..

1 Schoolgids 2 Schoolplan 3 Inspectie-bezoek / inspectie-rapport 4 Trendanalyses 5 Verkiezingen MR 6 Formatie / aantal groepen 7 De nieuwe cao 8 Schooltijden 9 Begroting Meander 10 Bij het aanleveren van de trendanalyses miste de MR toch nog de kwalitatieve samenvatting Schoolgids. Elk jaar maken we een nieuwe schoolgids met praktische informatie over het dagelijks reilen en zeilen op Winkler Prins. Leerlingen krijgen aan het begin van het nieuwe schooljaar een schoolgids mee naar huis. Er zijn drie schoolgidsen. Door op een van onderstaande blokjes te klikken, kunt u de schoolgids van uw keuze downloaden

Schoolgids: Dit jaar houden we de huidige schoolgids nog aan. Er is een kennismakingsgesprek geweest met Annemiek en Inspectie. Zij gaan ook de scholen bezoeken. Voor de website een foto aanleveren zodat onze snoeten zijn te herkennen. Wie gaat dat doen aanleveren van het document waarin zowel het jaarverslag, de jaarplanning en de zelfevaluatie geïntegreerd zijn. Samenhang met andere documenten De schoolgidsen in de periode 2019-2023 worden samengesteld op basis van de inhouden van het schoolplan. In dit schoolplan verwijzen we naar de volgende documenten, die aanwezig zijn op onze school Schoolgids. De schoolgids die we hebben ontvangen betreft een conceptversie. Dit is onderzocht en er is melding van gemaakt bij de inspectie. Voortgang herstelopdrachten schriftelijk aanleveren. Dhr. Overgaauw. Elke vergadering wanneer dit punt op de agenda staat

School oprichten - NOB - Stichting NOB - NO

5.5: Schoolgids: is nog niet af. Ondanks de planning eind vorig schooljaar. Er is nog een maand nodig om de gids te voltooien/huidige versie te verbeteren. Discussie over de invulling/functie van de schoolgids. De vraag is van wie moet je een schoolgids hebben? Inspectie? Bestuur? En aansluitend is de vraag: wat wil de school met de gid Daarnaast heeft de inspectie de school een 4. Schoolgids Twee leden van de personeelsgeleding hebben gekeken naar de schoolgids 2019-2020 en de opmerkingen aangeleverd aan de SL. MR: De derde tentamenweek zit zo dicht op de deadline voor het aanleveren van d

De VO-raad behartigt de belangen van schoolbesturen, schoolleiders en teamleiders op alle gebieden in hun werk voor het middelbare onderwijs: o.a. CAO VO, Nationaal Programma Onderwijs, examens, corona en het laatste nieuws Apparaten onderzoeken. Vanmiddag hebben de kinderen van groep 4 na lang wachten eindelijk de verzamelde apparaten uit elkaar gehaald en onderzocht (o.a. een computer, een keukenmixer, een boormachine, een CD-speler, meerdere radio's en een strijkijzer). Er werd niet gesloopt, maar alles werd met beleid uit elkaar gehaald aanbevelingen van de inspectie zijn oorsprong hebben. Waar naar de mening van het bestuur sprake is van een door de inspectie gehanteerde interpretatie van wet- en regelgeving, en waar het bestuur zelf keuzes kan en mag maken vanuit identiteit en de eigen visie op onderwijs, zullen wij dit hierna in onze beleidsreactie vermelden Vensters PO werkt nauw samen met scholen en besturen. In alle fasen van het project worden ze betrokken, zodat Vensters PO direct aansluit bij de wensen van het veld. In de komende periode kunt u op de volgende manieren participeren:Werkgroepen indicatorenDeze werkgroepen bespreken de indicatoren voor Vensters PO inhoudelijk. Hierbij wordt gekeken naar de definitie 29 sep vr documenten inspectie op schoolsite (jaaragenda, schoolgids, doorstroomrichtlijnen, examenreglement, zorg) 30 sep za 1 okt zo 40 5 2 okt ma t/m 30/9 Talentstroom 1 Herinnering PTA aanleveren 26-03-2018 15.30-16.30 doorloop PWS 18.30-20.30 presentatie PWS 5H en 6A 14 feb wo 15 feb d

Onze schoolgids is gemaakt om op uw mobiel, pc of tablet te bekijken. LET OP: u moet de schoolgids éérst downloaden en opslaan op uw mobiel, pc of tablet. Open daarna het document opnieuw en scroll door de schoolgids door op de gekleurde vierkantjes op de eerste pagina te klikken.Via de homebutton (het witte huisje linksboven) om naar de eerste pagina terug te gaan Schoolgids van osbs De Kameleon 5.8 Verlof 5.9 Vakantieregeling 5.10 Schoolfonds 5.11 Bevoegd gezag 5.12 Inspectie de ARBO en het op tijd aanleveren van verschillende. NOTULEN 26 juni 2019 VOORZITTER OPENT DE VERGADERING AANWEZIG Igor Martin (voorzitter), Dirk van der Putten (notulist), Jeroen Verhoeven, Judith Aust, Perre van beek, Ester den Otter en Franka Grosse. AFWEZIG Niek Verbeek, Martin Romeijn, Hannie Roosen, Marie-Thérèse Gillessen, Kees Verspaandonk VASTGESTELDE AGEND

Recent is de Parnassia Groep weer gestart met het aanleveren en verwerken van bijzondere persoonsgegevens aan Stichting Benchmark GGZ (SBG). Het gaat om persoonsgegevens vanuit patiëntdossiers van zorgverleners aan SBG zonder dat hiervoor de toestemming van patiënten is verkregen. Dit is wettelijk wel een vereiste. In 2017 bracht de Algemene Rekenkamer een rapport uit waarin [ Op deze netwerkbijeenkomsten gaat u met regionale partners op zoek naar antwoorden op de vraag: hoe kun je als belangenbehartiger, ouder of jongere opkomen voor de onderwijsbelangen van leerlingen met een beperking? Niet alleen de school, ook de gemeente neemt besluiten die invloed hebben op de mogelijkheden tot het volgen van onderwijs. Hoe kun je als ouders en jongeren opkomen voor de. o Aanleveren toets(en) waaruit schrijfmoeilijkheden blijken. o Verslag van leerlingbespreking waarin vermoeden van dyslexie is besproken. Taak dyslexiespecialisten Verrichten van screeningsonderzoek: Middels gesprek met de leerlingen problemen op spelling en lezen in kaart brengen en de (subjectieve) ernst daarvan De Tweede Kamer heeft op 25 oktober 2016 ingestemd met een motie waarin het instemmingsrecht van ouders op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief is vastgelegd. Daarmee krijgen ouders meer zeggenschap over de ondersteuning van hun kind op school. Deze wetswijziging is nu bij de Eerste Kamer. Wanneer deze ook instemt, wordt de wijziging van kracht. >>> Lees mee In de schoolgids kunt u lezen wat de formele rol van de MR is. In het kort komt het erop neer dat we vanuit de beiden gezichtspunten, ouders en personeel, meekijken met de directie op belangrijke onderwerpen

van aanleveren, zo vragen zij. Voorts merken de leden op dat uit de toelichting blijkt dat scholen zich zelden verantwoorden over sponsoring, hoewel dit verplicht is. De leden vragen hoe dit kan gebeuren en welke consequenties de Inspectie van het Onderwijs eraan heeft verbonden nadat zij deze constatering op scholen heeft gedaan Inspectie van het Onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering schoolgids, jaarplan, budget, financieel jaarplan. 2) Benodigde stukken en agenda van de MR vergadering minimaal 1 week van te voren versturen. 3) Nog professionaliseren worden als MR; zelfstandig pro-actief zijn, cursus volgen, zie punt 2 4) Speerpunt voor dit jaar: Waar gaat u voor naar de MR? 5) Voor elke nieuwsbrief een stukje aanleveren Schoolgids. nieuws Afd. Jonge Kind. nieuws SBO de Bolster. inloggen op ons Ouderportaal. SBO de Bolster. van Kans & Kleur is besloten dat we meedoen in een pilot waarin we automatisch via het LVS van Cito gegevens aanleveren voor het nationaal cohort onderzoek. Maandag 23 oktober kreeg de Bolster wederom bezoek van de inspectie Inspectie van het Onderwijs De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in één van de vier aanmeldperioden nadat uw kind 3 jaar is geworden. Voeg daarbij ook een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind